LTU Patekote į pirmąjį lietuvišką domeną. Daugiau informacijos

lmt logoParaiškos priimamos iki 2020 m. kovo 6 d. 23:59 val.

 

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 remiamą veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Kvietimas, projektų finansavimo sąlygų aprašas ir jo pakeitimas bei kiti dokumentai  

 

Akcentuojame, kad pagal Aprašą:

  1. Stažuotojas suprantamas kaip tyrėjas, turintis Lietuvos arba užsienio mokslo ir studijų institucijos suteiktą mokslo daktaro laipsnį, ir kuriam nuo mokslo daktaro laipsnio suteikimo dienos iki kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino dienos yra praėję ne daugiau kaip 5 metai (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai) bei vykdantis projekte numatytą mokslo tiriamąjį darbą. Stažuotojo darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 1260 darbo valandų per metus ir ne didesnė kaip 1682 darbo valandos per metus.
  2. Stažuotės vadovas suprantamas kaip pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijoje dirbantis mokslininkas, kuris projekto įgyvendinimo metu vadovauja stažuotei. Stažuotės vadovo darbo užmokesčio išlaidos yra netinkamos finansuoti.
  3. Stažuotė suprantama kaip stažuotojo vykdomas mokslinių tyrimų darbas. Projekto įgyvendinimo metu stažuotojas turės išvykti stažuotis į užsienio mokslo ir studijų instituciją ar mokslinių tyrimų centrą, laboratoriją, įmonę, įstaigą, biblioteką, archyvą, ekspediciją ir kt. Minimali išvykos trukmė – 1 mėnuo. Išvykos laikotarpis galės būti skaidomas į dalis, kurių viena turės būti ne trumpesnė kaip 15 dienų.
  4. Stažuotojas ir stažuotės vadovas gali būti nurodyti tik vienoje to paties kvietimo paraiškoje.
  5. Projekto trukmė turi būti 24 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos.
  6. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 129 891,00 euras.

 

Atkreipiame dėmesį, kad:

  1. iki 2020 m. kovo 6 d. 23:59 val. turi būti pateikta paraiška su priedais lietuvių kalba per Duomenų mainų svetainę (toliau – DMS). Paraiškas su priedais per DMS teikia fakulteto paskirti asmenys, turintys rektoriaus pasirašytą DMS naudotojo įgaliojimą (vadovautis dokumentu „Paraiškos rengimo ir teikimo proceso žingsniai“). Fakultetuose paskirtų asmenų sąrašas.
  2. per 3 dienas po paraiškos pateikimo per DMS turi būti užpildyta paraiškos forma su priedais anglų kalba per LMT informacinę sistemą. Paraiškas per LMT informacinę sistemą gali teikti užsiregistravę vartotojai, kuriais gali būti podoktorantūros stažuotojai (vadovautis dokumentu „Paraiškos rengimo ir teikimo proceso žingsniai“).

Kito paraiškų pateikimo būdo nėra. Kitais būdais pateiktos paraiškos bus atmestos!

 

Paraiškos atitikusios tinkamumo finansuoti vertinimo reikalavimus, perduodamos naudos ir kokybės vertinimui. Jeigu naudos ir kokybės vertinimo metu paraiškai suteikiama mažiau kaip 55 balai ir paraiška nesurenka projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelėje nurodytos minimalios balų sumos pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų, paraiška atmetama. Todėl rengiant paraišką rekomenduojame atkreipti dėmesį į naudos ir kokybės vertinimo lentelę.

 

Papildomai pranešame Jums, kad aukščiau minėtai remiamai veiklai įgyvendinti 2019-12-18 kanclerio įsakymu Nr. (1.30 E) 14900-V-596 yra patvirtinta sutarties dėl dalyvavimo priemonės 09.3.3-LMT-K-712 finansuojamoje veikloje „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ forma (toliau – Sutartis). Pagal šios Sutarties nuostatas, stažuotojas turėtų įsipareigoti atlyginti žalą Universitetui grąžinant Projekto dotacijos sutarties pagrindu gautas ir Projekto įgyvendinimui panaudotas lėšas, ir sumokant finansines sankcijas tais atvejais, kai Projekto dotacijos sutartis nutraukiama jo iniciatyva ar dėl jo kaltės. Prieš projekto paraiškos pagal priemonės finansuojamą veiklą rengimą fakulteto paskirti asmenys turės supažindinti stažuotoją, kuris planuojamas numatyti projekto paraiškoje, su Sutartimi dėl dalyvavimo priemonės finansuojamoje veikloje, surinkti ir saugoti pasirašytas Sutartis padaliniuose. Per DMS bus galima teikti tik tas projekto paraiškas, kuriose nurodyti stažuotojai bus pasirašę Sutartis.

 

Paraiškų pildymo laikotarpiu visais klausimais konsultuos Projektų programų ir informacijos valdymo poskyrio darbuotojos, todėl maloniai prašome kreiptis šiais kontaktais:

 

Dalia Jacikevičė, tel. (8 5) 219 3284, el.p.

Dagnė Gurskaitė, tel. (8 5) 219 3244, el.p.

Jolanta Droždz, tel. (8 5) 219 3203, el.p.

 

Prašytumėme aukščiau nurodytiems darbuotojams paraiškas siųsti biudžetų skaičiavimui ir peržiūrėjimui iki 2020 m. vasario 28 d.

 

Dokumentus (dalinai užpildytą paraiškos formą ir jos pildymo instrukciją, paraiškos priedų šablonus, atmintinę paraiškos ir priedų pildymui, paraiškos rengimo ir teikimo proceso žingsnius, DMS naudotojo įgaliojimo formą, DMS naudotojo įgaliojimo vizavimo tvarką ir DMS naudojimosi instrukcijas, projekto naudos ir kokybės vertinimo kriterijų lentelę bei kitus dokumentus) galite parsisiųsti šiuo VU intraneto adresu.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku