Spausdinti

psis skyrius 2016

Adresas
Akademijos g. 4, 603 kab., Vilnius

Grupės vadovas
Prof. dr. (HP) Saulius GUDAS

Asmuo kontaktams
Laima PALIULIONIENĖ

Telefonas (+370 5) 210 9306

Faksas (+370 5) 272 9209
Elektroninis paštas

 

Mokslinės temos

2018-2020 m. Kibersocialinių sistemų inžinerijos tyrimai, metodų ir technologijų kūrimas kiberfizinių ir kibersocialinių sistemų sandūroje. Vadovas prof. dr. S. Gudas.

Mokslinio tiriamojo darbo uždaviniai 2020 metams:

 • Algoritmo sąvokos evoliucijos tyrimus susieti su MDA / MDD procesu taikomosioms programoms kurti.
 • Plėtoti taikomųjų programų kūrimo šiuolaikinėms organizacijoms (kiber-organizacinėms sistemoms CES) metodologiją, kuri remiasi domeno priežastinių priklausomybių (giluminių žinių) atradimu.
 • Identifikuoti OMG MDA ir MDD proceso trūkius priežastinio modeliavimo požiūriu. Sukurti modifikuotą (priežastinio) MDA / MDD procesą, papildant domeno priežastinių sąveikų modelių sluoksniu ir transformacijomis į CIM sluoksnį.
 • Sukurti priežastinių modelių karkasus (meta-modelius), tinkamus CES taikomųjų programų inžinerijai pagal modifikuotą MDA / MDD procesą.
 • Įvertinti žinomas modeliavimo notacijas (OMG: BPMN, DMN, BPMM; ARIS, IDEF) priežastinio modeliavimo požiūriu. Sukurti konstruktus, būtinus formuoti domeno priežastiniam modeliui (BPMN notacijos papildymas).
 • Atlikti organizacijų architektūros (angl. enterprise architecture frameworks) karkasų (OMG: MODAF ir UAF) analizę priežastinio modeliavimo požiūriu. Sukurti MODAF karkaso papildymus, įvertinant domeno priežastinio modelio sandarą.
 • Sukurti MODAF karkaso papildymus, įvertinant domeno priežastinio modelio sandarą.
 • Taikyti priežastinio modeliavimą veiklos domenui modeliuoti, taikomųjų programų reikalavimams specifikuoti ir organizacijos architektūrai projektuoti.
 • Sukurti žinių analizės metodus, grįstus matematinės logikos dedukcinėmis sistemomis.
 • Sukurti elektroninių paslaugų daugiasluoksnių sistemų architektūrą, taikant dirbtinio intelekto metodus.

 

Vykdytos mokslo temos

 • 2015-2017 m. Programų sistemų inžinerijos metodų suderinimo su veiklos valdymo semantikos modeliavimo metodais tyrimai. Skaičiavimų bei išsprendimo procedūrų konstravimas modalumo logikoms. Vadovas prof. dr. S. Gudas.
 • 2012-2014 m. Kompiuterinių paslaugų sistemų specifikavimo, modeliavimo, konstravimo metodų ir technologijų tyrimai. Vadovas prof. dr. Albertas Čaplinskas.
 • 2010-2011 m. Paslaugoms teikti pritaikytų kompiuterinių sistemų inžinerijos problemos. Vadovas prof. dr. Albertas  Čaplinskas.

 

Mokslinių tyrimų sritys - sistemų ir procesų inžinerija, apimanti:

 • verslo sistemų inžineriją,
 • informacinių sistemų inžineriją,
 • programų sistemų inžineriją,
 • ontologijų inžineriją,
 • teisės sistemų inžineriją.

 

Ankstesnė patirtis:

 • geografinės informacijos sistemos,
 • CASE sistemos,
 • duomenų bazių sistemos,
 • surenkamasis programavimas, generatyvusis programavimas,
 • projektų valdymo programų sistemos,
 • nacionalinė informacinė infrastruktūra,
 • žinių sistemos,
 • programų sistemų kūrimo procesas,
 • precedentais grindžiamas samprotavimas.

 

Istorija

 

Projektai

 • Projektų atitikties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kriterijams ekspertinis vertinimas. Paslaugos teikimo sutartis su UAB „Inogama“ Nr. APS-580000-196 (2015-02-03 – 2017-02-02). Vykdymo laikas: 2015-2017 m. Atsakingi vykdytojai: dr. S. Maskeliūnas, PSIS.
 • Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai. ES struktūrinės paramos „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos“ „Tyrėjų gebėjimo stiprinimo“ prioriteto „MTEP veiklų vykdymo pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“ priemonės projektas Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-010. Vykdymo laikas: 2012-2015 m. AtsakingI vykdytojaI: prof. habil. dr. G. Dzemyda, VU MII PSIS, SAS, VU MIF.
 • Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS), Projektas Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001, 2011-12-29. Vykdymo laikas: 2012-2015 m. Atsakingi vykdytojai: prof. habil. dr. G. Dzemyda, SAS, PSIS, VU ITTC, VU Bibl., VUL SK.
 • Vilniaus universiteto ir prie jo prijungtų mokslo institutų veiklos efektyvumo didinimas sutelkiant turimus ir kuriamus MTEP išteklius. Projektas Nr. VP3-3.1-ŠMM-0-K-02-008, 2013 m. Vykdymo laikas: 2013-2014 m. Atsakingi vykdytojai: dr. S. Maskeliūnas, PSIS.
 • Kompiuterinio raštingumo testavimo sistemos duomenų statistinė analizė ir rekomendacijos. Atlygintinų paslaugų sutartis Nr. 2013/0527-01/APS-580000-1151/1 su UAB „ECDLTE“ pagal Inovacinį čekį (paraiškos registracijos Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-02-187). (2013-05-27 – 2013-11-30). Vykdymo laikas: 2013 m. Atsakingi vykdytojai: dr. S. Maskeliūnas, PSIS.
 • Vežimų optimizavimo programinės įrangos kūrimas. Atlygintinų paslaugų sutartis Nr. APS-580000-1961 su UAB „Inerta LT“ pagal Inovacinį čekį Nr. 43V-25 (projekto registracijos Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-02-121). (2013-08-05 – 2013-10-31). Vykdymo laikas: 2013 m. Atsakingi vykdytojai: L. Paliulionienė, PSIS.
 • Parama mokslo renginiui „10-oji tarptautinė Baltijos šalių organizuojama konferencija „Duomenų bazės ir informacinės sistemos“ Baltic DB&IS 2012“. 2012-05-02, Nr. MOR-018/2012/LSS-280000-1005. Vykdymo laikas: 2012 m. Atsakingi vykdytojai: dr. S. Maskeliūnas, PSIS.
 • PEN: Gamybos efektyvumo navigatorius (Production Effectiveness Navigator), Jungtinės programos „EuroStars“ projektas E!6232 Nr. 31V-20/LSS-580000-360. Vykdymo laikas: 2011-2014 m. Atsakingi vykdytojai: prof. habil. dr. G. Dzemyda, SAS, PSIS.
 • Specializuoto sprendinio „eMentorius“, skirto personalizuotoms pedagoginėms e-konsultacijoms teikti pritaikant adaptyvius nuosekliai susijusių procesų semantikos modelius ir personalizuotus semantinės paieškos metodus, sukūrimas. Projektas pagal LVPA priemomonę „Intelektas LT", pareiškėjas UAB „Algoritmų Sistemos“, Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-02-117. Vykdymo laikas: 2011-2012 m. Atsakingi vykdytojai: dr. S. Maskeliūnas, PSIS.
 • Erasmus mobilumas (ES aukštojo mokslo programa valstybės biudžeto lėšomis), Nr. LLP-ERA-NAC-2010-LT-0518. Vykdymo laikas: 2010-2011 m. Atsakingas vykdytojas: dr. S. Maskeliūnas.
  Universalio lėktuvo bilietų platinimo sistemos OLYMPUS atitikimo MTEP apibrėžimui ekspertinis vertinimas. Sutartis su UAB „Interneto partneris“. Vykdymo laikas: 2010 m. Atsakingi vykdytojai: dr. S. Maskeliūnas, prof. dr. A. Čaplinskas.
 • Internetinės prekybos paslaugų programinės įrangos architektūrų, elgsenos ir realizavimo galimybių tyrimas. Inovacinio čekio projektas su UAB „Fresh ID“ ir MITA Nr. 31V-80. Vykdymo laikas: 2010 m. Atsakingas vykdytojas: PSIS.
 • Programų sistemų tyrimai duomenų gavybos metodais (Application of data mining methods for investigation of software systems). Dvišalės Lietuvos-Prancūzijos mokslo tyrimų programos "Žiliberas" projektas (in collaboration with INSA de Lyon, LIRIS UMR 5205, France) Nr. V-33/2009 (2009-04-07 – 2010-12-31). Vykdymo laikas: 2009-2010 m. Atsakingi vykdytojai: dr. J. Besson, PSIS.
 • V-09050: Sutartis remti mokslinių tyrimų "Žilibero" projektą (V-33/2010) "Programų sistemų tyrimai duomenų gavybos metodais", bendradarbiaujant su INSA de Lyon, LIRIS UMR 5205 (2009-02-01 – 2010-12-31). Vykdymo laikas: 2009-2010 m. Atsakingi vykdytojai: dr. J. Besson, PSIS.
 • "Duomenų bazių sistemos "Lietuvos mokslo potencialo dinamika" koregavimas ir plėtojimas", Nr. 138, ŠMM. Vykdymo laikas: 2009 m. Atsakingas vykdytojas: prof. dr. A. Čaplinskas.
 • Integruotos duomenų bazių sistemos "Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinė veikla" plėtojimas, Nr. SUT-793 (2008-07-18 – 2008-12-10). Vykdymo laikas: 2008 m. Atsakingas vykdytojas: prof. dr. A. Čaplinskas.
  Duomenų bazių sistemos "Mokslinės produkcijos ekspertinis vertinimas internete" plėtojimas, Nr. SUT-794 (2008-07-18 – 2008-12-10). Vykdymo laikas: 2008 m. Atsakingas vykdytojas: prof. dr. A. Čaplinskas.
 • Duomenų bazių sistemos "Lietuvos mokslo potencialo dinamika" kūrimas ir plėtojimas, Nr. SUT-795 (2008-07-18 – 2008-12-10). Vykdymo laikas: 2008 m. Atsakingas vykdytojas: prof. dr. A. Čaplinskas.
  Komponentinė integruotų organizacijos informacinių sistemų (IOIS) inžinerija, Nr. S-09/2008. Vykdymo laikas: 2008 m. Atsakingas vykdytojas: prof. dr. A. Čaplinskas.
 • Mokymosi visą gyvenimą ERASMUS mobilumo programa (Nr. 234527-IC-1-2007-1-LT-ERASMUS-EUC-1, ID kodas: LT VILNIUS17). Vykdymo laikas: 2007-2011 m. Atsakingas vykdytojas: dr. S. Maskeliūnas.
 • Mokslininko stažuotė „Komponentinė integruotų organizacijos informacinių sistemų (IOIS) inžinerija", Nr. S-09/2007. Vykdymo laikas: 2007-2009 m. Atsakingas vykdytojas: prof. dr. A. Čaplinskas.
 • Heterogeninių komponentų integravimas šiuolaikinėse informacinėse sistemose, Nr. T-96/07. Vykdymo laikas: 2007 m. Atsakingas vykdytojas: prof. dr. A. Čaplinskas.
 • Duomenų bazių sistemos "Mokslinės produkcijos ekspertinis vertinimas internete" kūrimas bei plėtojimas, Nr. SUT-462. Vykdymo laikas: 2007 m. Atsakingas vykdytojas: prof. dr. A. Čaplinskas.
 • Integruotos duomenų bazių sistemos "Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinė veikla" plėtojimas 2007 m., Nr. SUT-462. Vykdymo laikas: 2007 m. Atsakingas vykdytojas: prof. dr. A. Čaplinskas.
 • Duomenų bazės "Lietuvos mokslininkai" priežiūra ir plėtojimas 2007 m., Nr. SUT-463. Vykdymo laikas: 2007 m. Atsakingas vykdytojas: prof. dr. A. Čaplinskas.
 • MII mokslinių tyrimų ir doktorantūros studijų infrastruktūros plėtra. Projektas Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-12-05/0019. Vykdymo laikas: 2006-2008 m. Atsakingas vykdytojas: dr. S. Maskeliūnas.
 • Integruotos duomenų bazių sistemos "Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinė veikla" plėtojimas, Nr. SUT-489. Vykdymo laikas: 2006 m. Atsakingas vykdytojas: prof. dr. A. Čaplinskas.
 • Duomenų bazės "Lietuvos mokslininkai" plėtojimas, Nr. SUT-555. Vykdymo laikas: 2006 m. Atsakingas vykdytojas: prof. dr. A. Čaplinskas.
 • CPVA administracinių gebėjimų stiprinimas informacinių ir komunikacijų technologijų bei informacinės visuomenės plėtros srityse, Nr. 05-B. Vykdymo laikas: 2006 m. Atsakinga vykdytoja: dr. A. Lupeikienė.

Paslaugos

Siūlomos mokslinės paslaugos, ekspertizės, gaminiai:

Paslaugas teikiamas pagal MITA priemonę „Inočekiai LT“ galima rasti čia.

Mokslas ir studijos

Doktorantai

Vardas, pavardė Vadovas Studijų
kryptis
Tema Studijų laikas
Karolis Noreika prof. dr. (HP) Saulius Gudas T 007 Agile taikomųjų programų kūrimo proceso įvertinimas naudojant
išplėstą organizacijų architektūros karkasą
2019-2023

Apgintos disertacijos

Evaldas Žulkas – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2017 m. rugsėjo 29 d.
mokslinė vadovė prof. dr. Dalė Dzemydienė
disertacija „Energijos sąnaudų prognozavimo ir autonominio valdymo sistemos išvystymas išmaniojo būsto aplinkoje“ (santrauka)

Mindaugas Kurmis – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2016 m. gegužės 27 d.
mokslinė vadovė prof. dr. Dalė Dzemydienė
disertacija „Įvairialypių paslaugų integravimo kintančios topologijos automobilių komunikacijos tinkluose galimybių išvystymas“ (santrauka)

Jolanta Miliauskaitė – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2015 m. rugsėjo 30 d.
mokslinis vadovas prof. dr. Albertas Čaplinskas
disertacija „Neraiškiais samprotavimais grindžiamas metodas verslo paslaugų kokybei planuoti įmonių paslaugų stiliaus informacinėse sistemose“ [anglų k.] (santrauka)

Sandra Svanidzaitė – informatikos (09 P) – gynė: 2015 m. rugsėjo 28 d.
mokslinis vadovas prof. dr. Albertas Čaplinskas
disertacija „Spiralinis proceso modelis paslaugų stiliaus architektūros įmonių sistemų nefunkciniams reikalavimams išgauti ir analizuoti“ (santrauka)

Gediminas Gricius – informatikos (09 P) – gynė: 2015 m. rugsėjo 25 d.
mokslinė vadovė prof. dr. Dalė Dzemydienė
disertacija „Daugiaagentinių sistemų kūrimo metodų išvystymas nedidelio našumo įterptinių sistemų integravimui“ (santrauka)

Haroldas Giedra – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2014 m. gruodžio 22 d.
mokslinis vadovas prof. doc. habil. dr. Regimantas Ričardas Pliuškevičius
disertacija „Įrodymų sistema koreliatyvių žinių logikai“ [anglų k.] (santrauka)

Darius Drungilas – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2014 m. birželio 17 d.
mokslinė vadovė prof. dr. Dalė Dzemydienė
disertacija „Afekto atpažinimo ir adaptyvaus paslaugų valdymo metodų integravimas uždaros aplinkos mikrokilimato valdymo sistemoje“ (santrauka)

Ramūnas Dzindzalieta – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2013 m. rugsėjo 24 d.
mokslinis vadovė prof. dr. Dalė Dzemydienė
disertacija „Judančių objektų stebėsenos ir būklės vertinimo sistemos išvystymas taikant sesijos inicijavimo protokolą“ (santrauka)

Žilvinas Vaira – informatikos inžinerijos kryptis (07 T) – gynė: 2012 m. balandžio 6 d.
mokslinis vadovas prof. dr. Albertas Čaplinskas
disertacija „Aspektinio projektavimo šablonų tyrimas, tobulinimas ir kūrimas“ [anglų k.] (santrauka)

Julius Andrikonis – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2011 m. gruodžio 22 d.
mokslinis vadovas doc. habil. dr. Regimantas Pliuškevičius
disertacija „Efektyvus metodas baigtinei išvedimo paieškai tranzityviose multimodalinėse logikose“ [anglų k.] (santrauka)

p>Vaidas Giedrimas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2010 m. gegužės 5 d.
mokslinė konsultantė: doc. dr. Audronė Lupeikienė
disertacija „Komponentinių programų sistemų generavimo metodas“ (santrauka)

Jelena Gasperovič – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2007 m. vasario 22 d.
mokslinis vadovas prof. dr. Albertas Čaplinskas
disertacija „Specifikavimo kalbų funkcionalumo įvertinimas“ [anglų k.]

Romas Alonderis – matematikos kryptis (01 P) – gynė: 2001 m. kovo 2 d.
mokslinis vadovas doc. habil. dr. Regimantas Pliuškevičius
disertacija „Laiko logikos su laiko tarpsniais įrodymo teorijos nagrinėjimas

Viktoras Paliulionis – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 2000 m. gruodžio 8 d.
mokslinis vadovas prof. dr. Albertas Čaplinskas
disertacija „Intelektualizuotų išskirstytų geografinių sistemų realizavimo metodai

Audronė Lupeikienė – socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S) – gynė: 1999 m. gruodžio 28 d.
mokslinis vadovas prof. Narimantas Paliulis
disertacija „Įmonių reinžinerija taikant informacines technologijas

Saulius Maskeliūnas – informatikos kryptis (09 P) – gynė: 1996 m. gegužės 22 d.
mokslinis vadovas dr. Antanas Baskas
disertacija „Žinių bazių struktūrizavimo metodas euristinio ir kokybinio samprotavimo sistemoms

Dalė Dzemydienė – matematikos kryptis (01 P), informatikos kryptis (09 P) – gynė: 1995 m. gegužės 12 d.
mokslinis vadovas prof. Henrikas Pranevičius
disertacija „E-tinklų taikymas sprendimus palaikančių informacinių sistemų probleminės srities koncepcinio modelio sudarymui

Publikacijos

Publikacijos

Programų sistemų inžinerijos skyriaus publikacijos pagal Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) publikacijų bazes
VUB [nuo 2011 m. iki dabar] ir LMAVB [iki 2010 m. imtinai]:
http://www.elaba.mb.vu.lt/mii/psis/

Išleistos knygos

picture10

  Saulius Gudas

  Informacijos sistemų inžinerijos teorijos pagrindai

  Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, 382 p.

  ISBN 978-6094-59-075-7

 

 

lupeikiene knyga

 

  Audronė Lupeikienė

  Teoriniai ir technologiniai informacinių sistemų aspektai

  Matematikos ir informatikos institutas, Mokslo aidai, 2007, 200 psl.

  ISBN 978-9986-680-40-6

 

 

caplinskas 1tomas

 

  Albertas Čaplinskas

  Programų sistemų inžinerijos pagrindai I dalis

  Matematikos ir informatikos institutas, 1996, 294 p.

  ISBN 9986-680-03-4

 

caplinskas 2tomas

 

  Albertas Čaplinskas

  Programų sistemų inžinerijos pagrindai II dalis

  Matematikos ir informatikos institutas, 1998, 276 p.

  ISBN 9986-680-08-5

 

picture11

 

 Stasys Jukna

 Boolean Function Complexity: Advances and Frontiers

 Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012, XVI, 617pp. 

 ISBN 978-3-642-43144-9

 

jukna1

 

 Stasys Jukna

 Extremal Combinatorics. With Applications in Computer Science

 Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2nd Edition, 2011, XXIV, 412 pp. 

 ISBN 978-3-642-17363-9

 

 

Darbuotojai ir doktorantai

Darbuotojai ir doktorantai:

Vyresnioji mokslo darbuotoja:

Mokslo darbuotojai:

Jaunesnieji mokslo darbuotojai:

Profesoriai:

Docentė:

Afilijuotieji mokslo darbuotojai:

Asistentė:

Kiti darbuotojai:

Doktorantai: