Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

OPERACIJŲ TYRIMAS IR TAIKYMAI
LOTD - 2007
2007 metų gegužės 18 d., Vilnius


Konferencijos kryptys
 Optimizavimo metodai ir jų taikymas;
 Mateuristika ir duomenų gavyba;
 Sprendimų priėmimo analizė ir metodai;
 Lošimų teorija ir matematinė ekonomika;
 Aptarnavimo, telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų modeliavimas;
 Operacijų tyrimo taikymas aplinkosaugoje ir darniajam vystymuisi

Taip pat priimami pranešimai ir kitomis OT teorijos ir taikymo temomis.

Rengiančios institucijos
Konferenciją rengia:
  Lietuvos operacijų tyrimo draugijas (LOTD)
  Matematikos ir informatikos institutas (MII)
  Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija

OPERACIJŲ TYRIMAS IR TAIKYMAI
LOTD - 2007
2007 metų gegužės 18 d., Vilnius
Goštauto 12, Vilnius, http://www.mii.lt/OT-2007
Įvadas
Operacijų tyrimas (OT) yra mokslas apie matematinių modelių ir metodų panaudojimą, priimant sprendimus įvairiose srityse. Šis mokslas susiformavo praeito šimtmečio pirmoje pusėje. Problemos, sprendžiamos OT metodais, yra susijusios daugiausia su žmonių, pinigų bei paslaugų srautų valdymu, ir kyla įvairiausiose srityse: versle, kompiuterijoje, ryšių sistemose, statyboje, transporte, medicinoje, ekonomikoje, finansų aptarnavime, bankininkystėje, karyboje, vadyboje ir pan. Kuriant šalyje žinių visuomenę ypač aktualu mokėti spręsti tokias problemas. Šiuolaikinį OT arsenalą sudaro metodai praktinėms problemoms spręsti, besiremiantys išplėtotomis teorinėmis disciplinomis: masinio aptarnavimo teorija, sprendimų priėmimo teorija, lošimų teorija, matematinio programavimo teorija ir pan. Kai kurie OT disciplinų skyriai yra įtraukti į vadybos bei informacinių technologijų specialistų ruošimo programas ir yra pritaikomi atskirų inžinerinių bei vadybos problemų sprendimui, tačiau reikėtų pripažinti, kad Lietuvoje OT metodai dar nėra tinkamaii diegiami. Operacijų tyrimas sudaro teorinį daugelio informacinių technologijų mokslų pagrindą ir jo plėtojimas yra ypač svarbus, ruošiant jaunuosius specialistus Lietuvoje, galinčius savo veikloje taikyti operacijų tyrimo metodus. Rengiama LOTD-2007 konferencija skirta OT žinių plėtojimui tarp Lietuvos jaunųjų mokslininkų.

Laikas ir vieta
Konferencija organizuojama Matematikos ir informatikos instituto Konferencijų ir seminarų centre, Goštauto 12, Vilnius, 2007 metų gegužės 18 d.
Svarbios datos:
Registracija internetu: iki balandžio 20 d., 2007
Straipsnių pateikimas: iki birželio 15 d., 2007
Konferencija: gegužės 18 d., 2007
Konferencijoje taip pat kviečiami dalyvauti pranešimų bei straipsnių bendraautoriai, kurie nebūtinai yra jaunieji mokslininkai arba doktorantai, o taip pat visi, besidomintys operacijų tyrimų teorija bei taikymais.

Tezės ir publikacijos
Pageidaujančius dalyvauti konferencijoje ir rengiančius pranešimą, prašome iki 2007 m. balandžio 20 d. užsiregistruoti, pateikiant pranešimo pavadinimą bei tezes (iki 300 žodžių lietuvių arba anglų kalba).
Numatoma išleisti konferencijos darbų rinkinį. Konferencijos darbai bus išleisti žurnalo “Informacinės technologijos ir valdymas” (http://itc.ktu.lt, referuojamas tarptautinėse INSPEC, VINITI duomenų bazėse) numeriu iki šių metų pabaigos. Prašome iki 2007 m. birželio 15 d. pateikti  6 puslapių apimties straipsnius, atitinkančius žurnalo reikalavimus publikacijoms (reikalavimų ieškokite http://itc.ktu.lt ). Straipsniai bus recenzuojami. Spausdinami bus tik užsiregistravusiųjų tinkamai paruošti bei laiku pateikti straipsniai. Tinkamai paruoštus straipsnius atsiųsti adresu: kurasova@ktl.mii.lt