LIETUVOS OPERACIJŲ TYRIMO DRAUGIJA
Įstatai
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Lietuvos operacijų tyrimo draugija (toliau vadinama LOTD) yra savarankiška, nepelno siekianti visuomeninė organizacija, savanoriškais pagrindais vienijanti operacijų tyrimo specialistus, aktyviai dirbančius kuriant Lietuvoje informacinę visuomenę. LOTD steigiama ir veikia savanoriškumo, jos narių lygiateisiškumo, savivaldos, viešumo pagrindais.
1.2. LOTD yra respublikinė visuomeninė piliečių organizacija, veikianti Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurios veikla atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymą, kitus LR įstatymus bei šiuos Įstatus.
1.3. LOTD yra juridinis asmuo, turi savo nuosavybę, antspaudą, spaudus, blankus, ženklą ir kitokią simboliką, savarankišką balansą ir atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose litais bei užsienio valiuta.
LOTD emlemoje vaizduojamas ovalas (žr. pav. 1), kurio kairėje pusėje rašomos raidės “Lit” (pirmosios žodžio “Lithuanian” raidės), o dešinėje – raidės “ORS” (pirmosios žodžių “Operational Research Society” raidės).

Litors logo

Pav. 1. Lietuvos operacijų tyrimo draugijos emblema
1.4. LOTD gali įstoti į šalies ir užsienio visuomenines sąjungas, ji turi teisę palaikyti kontaktus užsienyje, sudaryti tam reikalingas sutartis, kontraktus ir kitokius susitarimus.
1.5. Pavadinimas:
lietuvių kalba – Lietuvos operacijų tyrimo draugija (LOTD);
anglų kalba – Lithuanian Operational Research Society (LitORS);
1.6. Juridinis adresas: 2600, Akademijos 4, Vilnius.
Tel.: (22) 209323, (22) 209318, (27) 451654.
Fax: (22) 729209
El. paštas : <litors@ktl.mii.lt>
Tinklalapis : www.vu.mii.lt/LitORS
2. DRAUGIJOS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS BŪDAI
2.1. Pagrindiniai LOTD tikslai yra:
-  talkinimas teorinių ir taikomųjų operacijų tyrimo krypčių plėtojimui, kuriant  Lietuvoje informacinę visuomenę;
- tarptautinių ryšių plėtojimas ir šalies operacijų tyrimo specialistų tarptautinio autoriteto stiprinimas;
- savo narių teisių ir teisėtų interesų gynimas.
2.2. Aukščiau išvardintiems tikslams įgyvendinti LOTD sprendžia tokius uždavinius:
- darbų rengimas svarbiausioms operacijų tyrimo plėtojimo kryptims informacinėje visuomenėje prognozuoti;
- operacijų tyrimo mokslinių tyrimų ir taikomųjų darbų rengimas bei atlikimas;
- nepriklausomų mokslinių ekspertizių operacijų tyrimo srityje parengimas ir vykdymas, rekomendacijų ruošimas jų rezultatams praktiškai įgyvendinti;
- žinių ir pasiekimų operacijų tyrimo sityje skleidimas, rengiant paskaitas, posėdžius, seminarus, leidžiant knygas, straipsnių rinkinius, rengiant mokslo populiarinimo programas ir panaudojant tam žiniasklaidos priemones;
- svarbiausių LOTD veiklos krypčių konferencijų, seminarų, simpoziumų, parodų ir pan. rengimas;
- kitų visuomeninių ir kitokių organizacijų veiklos talkinimas jų renginiuse, skirtuose LOTD tikslams įgyvendinti;
-  darbo organizavimas teikiant informaciją Lietuvos bei kitų šalių valstybinėms institucijoms, visuomeninėms organizacijoms ir privatiems asmenims;
- mokslinių darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimas operacijų tyrimo srityje.
2.3. Įstatų tikslams ir uždaviniams įgyvendinti LOTD veikia tokiais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais:
- leidžia operacijų tyrimo informacinę, reklaminę, gamybinę, mokslo-populiarinimo ir mokslinę-metodinę lteratūrą, specializuotus laikraščius, biuletenius ir žurnalus, naudojant popierines, elektronines ir kitokias technologijas;
- steigia žiniasklaidos priemones, spausdina mokslinių tyrimų rezultatus, talkina mokslo ir mokslo žinių skleidimui;
- rengia konkursus geriausiems operacijų tyrimo teoriniams ir taikomiesiems darbams nustatyti;
- savarankiškai arba kartu su kitų šalių arba tarptautinėmis institucijomis rengia mokslinius suvažiavimus, konferencijas, simpoziumus, seminarus, pasitarimus, parodas ir kitokius renginius;
- teikia savo narius kitų organizacijų ir kitų šalių apdovanojimams gauti;
- steigia LOTD atstovybes kitose šalyse;
- sudaro ir plėtoja ryšius su mokslinėmis-gamybinėmis ir verslininkų asociacijomis, kitomis valstybinėmis, nevyriausybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, plėtoja ryšius su kitų šalių bendrovėmis, universitetais, institutais, dalyvauja tarptautiniuose moksliniuose suvažiavimuose, konferencijose, simpoziumuose, pasitarimuose, parodose ir kitokiuose renginiuose.
LOTD bendradarbiavimo būdai bei sąlygos su kitų šalių ir tarptautinėmis organizacijomis aptariami specialiuose susitarimuose, neprieštaraujančiuose LOTD ir tų organizacijų įstatams, o taip pat Lietuvos Respublikos įstatymams. 
 
 3. DRAUGIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. LOTD nariais gali būti Lietuvos Respublokos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, sulaukę pilnametystės ir turintys mokslinį įdirbį operacijų tyrimo srityje, besivadovaujantys šiais Įstatais bei mokantys nario mokestį.
3.2. Į LOTD priima LOTD Taryba remiantis stojančiojo pareiškimu. Nutarimas apie priėmimą priimamas dalyvaujančiųjų Tarybos posėdyje balsų dauguma.
3.3. LOTD narys turi teisę:
- rinkti ir būti išrinkti į renkamus LOTD organus;
- gauti informaciją apie išrinktų LOTD organų veiklą;
- teikti siūlymus išrinktiems organams dėl LOTD veiklos ir dalyvauti juos svarstant su patariamojo balso teise;
- dalyvauti išrinktų organų posėdžiuose, svarstant jo (nario) profesinę veiklą ir jo veiklos atitikimą Įstatams;
- naudotis LOTD turtu ir priemonėmis pagal Tarybos nustatytą tvarką;
- naudoti darbui paruoštas LOTD mokslines, metodines ir informacines priemones;
- dalyvauti LOTD vardu arba nurodymu konferencijose, suvažiavimuose ir kitokiuose renginiuose;
- išvykti su LOTD teikimu į komandiruotes šalyje arba užsienyje;
- dalyvauti konferencijose, simpoziumuose, kongresuose, seminaruose, mokyklose ir kitokiuose renginiuose, kuriuos rengia arba kuriuos rengiant dalyvauja LOTD;
- laisvai atsisakyti LOTD narystės.
LOTD nariai turi lengvatų, gaunant informaciją arba naudojant LOTD sukurtas priemones.
3.4. LOTD nariai privalo:
- vadovautis šiais Įstatais bei nustatytu laiku mokėti nario mokestį.
3.5. LOTD narys gali būti pašalintas iš draugijos dėl veiklos ir poelgių, prieštaraujančių šiems Įstatams. Iš draugijos šalina Taryba. Nutarimas dėl pašalinimo priimamas dalyvaujančių posėdyje balsų dauguma.
3.6. Atsisakius narystės arba pašalinus iš LOTD sumokėti nario mokesčiai negrąžinami.
3.7. Nutarimas dėl pašalinimo iš LOTD gali būti apskųstas LOTD konferencijai. Pašalintasis gali būti vėl priimtas į LOTD bendrais pagrindais, kai praeina metai po jo pašalinimo. 
 
4. LOTD VALDYMAS
4.1. Aukščiausias LOTD valdymo organas yra LOTD Konferencija, rengiama kartą per tris metus. Neeilinė konferencija šaukiama nutarus Tarybai, arba pareikalavus ne mažiau negu trečdaliui LOTD narių, arba nutarus Revizijos komisijai. Konferencijos dienotvarkę, vietą ir laiką nustato LOTD Taryba, kuri praneša apie tai LOTD nariams ne vėliau negu 1 mėnuo iki renginio pradžios. Konferencija laikoma įvykusia, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė draugijos narių. Balsavimo tvarką nustato konferencija.
4.2. Konferencija:
- nustato svarbiausias LOTD veiklos kryptis;
- priima Įstatus, jų pakeitimus ir papildymus;
- renka trims metams Tarybą, Revizinės komisijos pirmininką ir Revizinę komisiją;
- nustato LOTD išlaidų straipsnius, tvirtina biudžetą ir sąmatą;
- atvejais, nustatytais šiuose Įstatuose, tvirtina Tarybos sprendimus;
- priima sprendimą dėl LOTD veiklos pasibaigimo;
- nagrinėja kitus draugijos veiklos klausimus.
4.3. Taryba – vadovaujantis LOTD organas. Ji vadovauja visai draugijos veiklai tarp Konferencijų.
Tarybos posėdžiai šaukiami esant reikalui, tačiau ne rečiau negu kartą per pusę metų. Tarybos posėdis laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo ne mažiau dviejų trečdalių Tarybos narių. Tarybos posėdžio sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo dauguma  dalyvaujančių Tarybos narių.
4.4. Taryba:
- nustato Konferencijos nutarimų įgyvendinimo būdus bei tvarką;
- siūlo Įstatų pakeitimus, kuriuos svarsto ir tvirtina Konferencija;
- nustato stojamojo ir nario mokesčio dydžius;
- tvirtina LOTD biudžetą ir išlaidų sąmatą, numato lėšas ypatingiems renginiams;
- nustato Tarybos darbo personalo struktūrą, tvirtina jo pareigybes bei darbuotojų pareigybinius atlyginimus;
- įstatymų nustatyta tvarka steigia ir panaikina įmones, sekcijas, komisijas ar kitokius padalinius, tvirtina jų nuostatus ir vadovus;
- tvirtina LOTD spaudų, štampų, emblemų ir kitokios atributikos pavyzdžius;
- priima ir šalina LOTD narius;
- užtikrina LOTD ūkinę veiklą ir turtinio pagrindo plėtojimą;
- nagrinėja kitus LOTD nustatytos veiklos klausimus apsiribojant savo kompetencija.
4.5. LOTD Prezidentas turi visas juridinio asmens vadovo teises ir įgaliojimus.
Jis tvarko lėšas, priima į darbą ir atleidžia Tarybos etatinius darbuotojus, atstovauja LitOTD ir jos narius valstybinėse įstaigose arba bendradarbiaujant su šalies bei užsienio įmonėmis, institucijomis, organizacijomis ir visuomeninėmis organizacijomis, vykdo kitas pavestas pareigas.
Prezidentas vadovauja Tarybos posėdžiams, nustato vice-prezidentų ir iždininko pareigas.
4.6. LOTD revizijos komisija yra kontrolinis-revizinis organas. Revizijos komisijai vadovauja pirmininkas. Revizijos komisijos posėdžiai šaukiami esant reikalui. Revizijos komisijos posėdis laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau dviejų trečdalių jos narių. Komisijos nutarimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma dalyvaujančių posėdyje.
4.7. LOTD Revizijos komisija:
- kontroliuoja ir revizuoja LOTD renkamų organų ir kitokių padalinių bei įmonių veiklą;
- tikrina atsiskaitomuosius raštus ir raštvedybą;
- kontroliuoja, kaip  LOTD nariai nariai vykdo šiuos Įstatus bei sutartinius įsipareigojimus.
4.8. Revizijos komisijos nariai negali būti renkami į kitus LitOTD renkamus organus, užimti kitų padalinių vadovų ir vyriausiųjų specialistų pareigas. Revizijos komisijos reikalavimų dėl Įstatų vykdymo privalo laikytis visi LOTD nariai, renkami organai ar kiti padaliniai. Revizijos komisijos nariai turi teisę dalyvauti visų kitų renkamų organų veikloje su patariamojo balso teise. 
 
5. LĖŠOS ir TURTAS
5.1. LOTD lėšos ir turtas sudaromi iš stojamojo bei nario mokesčio lėšų, savanoriškų šalies bei užsienio piliečių, įmonių ir organizacijų įnašų arba aukų, pajamų iš draugijos įsteigtų įmonių veiklos, įnašų rengiant konferencijas, simpoziumus, paskaitas, parodas bei kitokius renginius, o taip pat kitų lėšų bei turto, įgytų įstatymų nedraudžiamais būdais.
5.2. LOTD neatsako už savo narių skolas, o jie taip pat neatsako už LOTD skolas ir įsipareigojimus.
5.3. LOTD neatsako už savo padalinių, turinčių juridinio asmens teises, skolas ir įsipareigojimus, išskyrus atvejus, numatytus LOTD bei jos padalinių sutartyse arba šių padalinių Įstatuose, patvirtintuose LOTD. 
 
6. DRAUGIJOS TARPTAUTINIAI RYŠIAI bei BENDRADARBIAVIMAS
6.1. LOTD gali stoti į tarptautines (nevyriausybines) organizacijas, palaikyti tiesioginius tarptautinius ryšius, sudaryti atitinkamus susitarimus, dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, jeigu to nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai ir tarptautiniai įsipareigojimai.
6.2. LOTD palaiko tarptautinius ekonominius ryšius įstatymų nustatyta tvarka. 
 
7. DRAUGIJOS PANAIKINIMAS
7.1. LOTD gali būti panaikinta LOTD Konferencijos nutarimu, jeigu už jį balsuoja daugiau negu du trečdaliai LitOTD narių, arba teismo nutarimu.
7.2. Patenkinus kreditorių reikalavimus, likusį turtą tvarko likvidacinė komisija įstatymų nustatyta tvarka.
 
Lietuvos operacijų tyrimo draugijos Prezidentas
habil dr. prof. Leonidas Sakalauskas