11-oji tarptautinė konferencija

"Duomenų analizės metodai programų sistemoms"
XI DAMSS
Druskininkai
Viešbutis „Europa Royale“
http://www.mii.vu.lt/DAMSS


Konferencijos tematika:
Blokų grandinių technologijos
Bioinformatika
Didieji duomenys
Duomenų tyrybos metodai programų inžinerijoje
 Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodai
Ekonominių procesų modeliavimas
Gilusis mokymas
Mašininis mokymas
Medicininė informatika
Našieji skaičiavimai
 Ontologinė inžinerija
Optimizavimas
Švietimo duomenų modeliavimas
 Verslo taisyklių panaudojimas
11 tarptautinė konferencija
Duomenų analizės metodai programų sistemoms
Druskininkai, viešbutis „Europa Royale“
2019 m. lapkričio 28-30 d.


Iki šiol programų sistemų inžinerija (Software enginering) ir duomenų tyryba (data mining) vystėsi kaip atskiros informatikos šakos. Pastaruoju metu programų sistemų inžinerijoje vis dažniau kyla uždaviniai, kuriems spręsti reikia taikyti naujus duomenų tyrybos metodus. Kita vertus, duomenų tyryba yra sparčiai besivystanti informatikos šaka. Kyla poreikis vystyti metodus, kurie skirti naujiems specifiniams uždaviniams spręsti. Būtent tokie uždaviniai kyla programų sistemų inžinerijoje.

Organizuojama konferencija skatins bendradarbiavimą tarp mokslininkų, tiriančių problemas, kylančias programų sistemų inžinerijoje ir duomenų tyryboje.

Renginio tikslai:
1. Supažindinti informatikos mokslo ir verslo bendruomenę su tyrimais, vykdomais Lietuvos ir užsienio universitetuose programų sistemų ir duomenų tyrybos srityse (kiekvienais metais vis daugiau mokslininkų pristato savo projektines veiklas).
2. Verslo įmonių ir mokslo bendruomenės sąveikavimo skatinimas: įmonių atstovai pateikia realius uždavinius, kuriems reikia mokslininkų pagalbos juos sprendžiant.
3. Projektų partnerių paieška ir bendrų mokslinių tyrimų vykdymo galimybės.
4. Bendradarbiavimo ryšių užmezgimas su kitų šalių institucijomis ir mokslininkais.
Organizuojamose konferencijose beveik pusę dalyvių sudaro doktorantai, kurie turi galimybę susipažinti su iškilių mokslininkų, dirbančių duomenų tyrybos ir programų sistemų inžinerijos srityse, gautais moksliniais rezultatais bei jų taikymais. Tuo pačiu doktorantai pristato auditorijai vykdomus tyrimus bei gauna vertingų patarimų, kurie gali reikšmingai įtakoti ruošiamų disertacijų kokybę.
Susipažinę su tyrimais, vykdomais Lietuvos ir užsienio universitetuose toje pačioje mokslo srityje, mokslininkai aptaria galimas mokslinio berdradarbiavimo galimybes ir projektines veiklas.
Atskiruose universitetuose ar verslo įmonėse kilusioms idėjoms, pristatytoms konferencijoje, realizuoti, sudaromos sąlygos suburti reikiamas tyrėjų grupes.

2012 m. renginyje dalyvavo 52 mokslininkai iš Lietuvos ir užsienio universitetų, kurie pristatė vykdomas veiklas bei projektus, skaityti 26 pranešimai, 2013m. renginio dalyvių skaičius beveik padvigubėjo, buvo 90 dalyvių atstovaujančių visus pagrindinius Lietuvos universitetus ir užsienio universitetus, privačias įmones, atliekančias mokslinius tyrimus informatikos srityje. Pristatyta 50 mokslinių pranešimų. 2014 m. dalyvavo 103 dalyviai, skaityti 58 pranešimai, susiję su vykdomais tyrimais renginio tematika. 2018 m. konferencijos dalyvių skaičius viršijo 110, pristatytas 81 pranešimas. Konferencijos populiarumas vis auga.

Tematika:
 • Bioinformatika
 • Blokų grandinių technologijos
 • Didieji duomenys
 • Duomenų tyrybos metodai programų inžinerijoje
 • Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodai
 • Ekonominių procesų modeliavimas
 • Gilusis mokymas
 • Mašininis mokymas
 • Medicininė informatika
 • Našieji skaičiavimai
 • Ontologinė inžinerija
 • Optimizavimas
 • Verslo taisyklių panaudojimas
 • Švietimo duomenų modeliavimas
Laikas ir vieta

Konferencija kasmet organizuojama Druskininkuose, viešbutyje "Europa royale".
Šiemet konferencija vyks 2019 lapkričio 28-30 dienomis.

Konferencijos dalyviams bus rezervuoti kambariai Europa Royale viešbutyje. Kontaktinis asmuo Jolita Bernatavičienė, e. p. jolita.bernataviciene@mii.vu.lt

Konferencijos mokestis:    bus paskelbta vėliau

Svarbios datos:

Registracija internetu:nuo rugsėjo 10 iki spalio 22, 2019
Konferencija: nuo lapkričio 28d., 2019
Straipsnių pateikimas po konferencijos: bus paskelbta vėliau

Planuojamas konferencijos reglamentas:

1.    Plenarinių pranešimų trukmė iki 30 min.
2.    Pranešimų sekcijose trukmė 15 -20 min.
3.    Stendiniai pranešimai.
4.    Pranešimų skaidrės ir stendai ruošiami anglų kalba

Stendiniams pranešimams specialių reikalavimų nėra. Rekomenduojamas stendinio pranešimo lapo formatas A1 (84.1 cm x 59.4 cm.).

Publikacijos

Pageidaujančius dalyvauti konferencijoje ir rengiančius pranešimą, prašome iki 2019 m. spalio 20 d. užsiregistruoti, pateikiant pranešimo pavadinimą bei santrauką anglų kalba (iki 300 žodžių ). Santraukos bus atspausdintos prieš konferenciją konferencijos leidinyje.

Pranešimų autoriams bus rekomenduojama pateikti straipsnius į specialų žurnalo "Baltic Journal of Modern Computing" numerį.