Spausdinti

iliustracija1

Informacinių sistemų inžinerija

Nuo 2017 m. (startavo jungiantis VU MIF su VU MII).

Studijų kokybės vertinimo centras studijų programą akreditavo 5 metams.

Studijų sritis Technologijos mokslai

Studijų kryptis (šaka) Informatikos inžinerija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Informatikos mokslų bakalauras

Studijų forma Nuolatinės studijos

Studijų kalba Lietuvių

Studijų programos apimtis kreditais 240

Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos informacinių sistemų inžinerijos specialistus, gebančius nustatyti informacinių sistemų kūrimo ir atnaujinimo tikslus, projektuoti ir kurti šiuolaikines informacines sistemas, taikyti įgytas sprendimų analizės, inovatyvių technologijų panaudojimo, integracijos, tyrimų vykdymo ir duomenų analitikos kompetencijas. Įgytos žinios, gebėjimai ir kompetencijos leis lengvai prisitaikyti prie nuolatinės technologijų pažangos, sėkmingai įsidarbinti ir siekti profesinės karjeros arba tęsti studijas magistrantūroje.

 

Verta, nes:

iliustracija2

 • programa išskirtinė – orientuota į pažintį su verslo procesais,analitika, programų kūrimu ir technologijų taikymu sprendžiant verslo įmonėms kylančius uždavinius.
 • unikalus programos turinys – dvi praktikos po 10 ir 15 kreditų studijų pabaigoje; net 60 kreditų pasirenkamųjų dalykų, leidžiančių gilintis į programavimo, multimedijos, duomenų apdorojimo, verslo procesų analizės klausimus, praktinių gebėjimų ugdymą ir taikymą, o tai yra sėkmingos karjeros modernioje įmonėje garantas.
 • programos dėstytojai – nuolat tobulėjantys, dirbantys pedagoginį ir praktinį darbą projektuose, atliekantys tyrimus verslo ir projektų valdymo, multimedijos, dirbtinio intelekto, optimizavimo, našių skaičiavimų, vaizdų ir garso signalų atpažinimo srityse.

 

 

Teisės aktų, nustatančių reikalavimus įgyjamai kvalifikacijai, sąrašas

Ruošiant studijų Programą vadovautasi šiais tarptautiniais teisės aktais ir standartais:

 

Nacionaliniais teisės aktais:

Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140, TAR, 2016-07-14, Nr. 20555).

 

 

Karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti:

 • programinės įrangos kūrėjais (Java, C#, C++, C, ir kt.); 
 • verslo procesų ir verslo sistemų architektais (AutomationAnywhare, BPMN, RoboTask ir kt.);
 • dirbtinio intelekto sprendimų ir didžiųjų duomenų analitikos specialistais (Cloudera, Amazon ir kt.);
 • vaizdo ir garso (multimedijos) signalų apdorojimo specialistais (OpenCv, Smile, Google Cloud, ir kt.); 
 • programėlių išmaniesiems įrenginiams kūrėjais (Android, iOS, Windows).

 

Kur galėsiu atlikti praktiką?

Mokomoji praktika – tai pirmosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių studijų praktika, kurios metu praktikantas susipažįsta su specialybės praktine veikla praktikos institucijoje ar kitoje praktikos atlikimo vietoje, formuoja gebėjimus, gilina teorines žinias. Profesinė praktika – tai Studijų programos dalis, kurios metu praktikantas įtvirtina ir tobulina bendrąsias Studijų programoje įgytas programos pagrindų ir specialaus lavinimo kompetencijas praktinėje profesinėje veikloje. Studento praktikos atlikimo tam tikroje įstaigoje ar įmonėje juridinis pagrindas – VU, praktikos institucijos ir studento trišalė praktinio mokymo sutartis. Studentams bus sudarytos sąlygos praktiką atlikti Lietuvos lyderiaujančiose IT įmonėse, kurių veikla susijusi su informacinių sistemų kūrimu, diegimu ir priežiūra. Taip pat studentai bus skatinami dalyvauti ir Instituto vykdomoje mokslinėje veikloje.

Studentai galės dalį savo studijų praleisti užsienio universitetuose, jei užsienio universitete studijuojami dalykai dera su studijuojamos programos tikslais ir gali būti į ją integruoti. Studentams bus sudaromos galimybės naudotis tokiomis judumo programomis kaip Erasmus+ bei VU dvišalių sutarčių siūlomomis galimybėmis. Taip pat bus skatinama laisvai judančių studentų iniciatyva, kai studentai patys susiranda dalinėms studijoms priimantį universitetą bei reikiamą finansavimą. Visi dalykai, kuriuos studentas planuos studijuoti užsienyje, turės būti suderinti su Instituto Erasmus studijų koordinatoriumi. Informacija apie galimybes dalyvauti judumo programose bus pateikta Instituto (http://www.mii.lt) bei VU tarptautinių programų ir ryšių skyriaus (http://www.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/) svetainėse.

 

Bendradarbiavimas su verslu

Dėl studijų turinio ir reikiamų kompetencijų ugdymo jau dabar yra užmegzti kontaktai su įmonėmis „Visma“, „Tieto“, „Adform“, vyksta glaudus bendradarbiavimas su „Western Union“ ir „BAIP“ grupės įmonių atstovais. Studijų metu įmonių atstovai (socialiniai dalininkai) bus aktyviai įtraukiami į aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo procesą, o VU dėstytojų kompetencija ir turima techninė bazė užtikrins reikalingą sinergiją Studijų programos tikslams pasiekti.

 

Ką gebėsiu?

Žinios ir jų taikymas

 • Gebėsiu atlikti literatūros paiešką ir analizę, įsisavinti naujas žinias ir jas taikyti praktikoje
 • Gebėsiu paaiškinti esmines informatikos inžinerijos ir matematikos sąvokas, išmanysiu jų taikymo sritis
 • Gebėsiu parinkti ir pritaikyti tinkamą programinės įrangos kūrimo metodiką
 • Gebėsiu parinkti ir pritaikyti tinkamus programų sistemų integravimo būdus ir technologijas
 • Įgytas žinias gebėsiu pritaikyti mašinų virtualizacijos ir debesų kompiuterijos srityse
 • Gebėsiu sudaryti dalykinės srities modelius, atlikti jų analizę, parinkti tinkamus įgyvendinimo sprendimus
 • Gebėsiu projektuoti ir įgyvendinti programinius sprendimus, parinkti optimalias programines įgyvendinimo priemones

Gebėjimai vykdyti tyrimus

 • Gebėsiu planuoti ir atlikti tyrimus, vertinti rezultatus, formuluoti išvadas
 • Gebėsiu atlikti didžiųjų duomenų analizę, spręsti duomenų tyrybos uždavinius

Specialieji gebėjimai

 • Gebėsiu analizuoti dalykinės veiklos sritį, nustatyti programinės įrangos kūrimo, atnaujinimo tikslus, rengti dokumentaciją
 • Gebėsiu aprašyti ir kurti duomenų struktūras, duomenų bazes, jas administruoti bei tobulinti
 • Gebėsiu parinkti ir pritaikyti tinkamus programinės įrangos testavimo metodus ir priemones
 • Gebėsiu taikyti programinės įrangos atvirkštinės inžinerijos (angl. re-engineering) metodus

Socialiniai gebėjimai

 • Gebėsiu užduotis atlikti savarankiškai ir komandoje, žinosiu verslo ir projektų administravimo pagrindus
 • Gebėsiu bendrauti su inžinerijos, technologijų bendruomenės atstovais ir ne IT srities ekspertais valstybine bei užsienio kalbomis

Asmeniniai gebėjimai

 • Suprasiu priimamų sprendimų poveikį
 • Gebėsiu naudoti kolektyvinio darbo sistemų sprendimus
 • Gebėsiu savarankiškai spręsti dalykinėje srityje kylančias problemas, organizuoti ir planuoti darbus

 

Kontaktai

El. paštas

Tel. 8 5 210 9312