Spausdinti

statulevicius psld1929–2003

 

Akademiką profesorių habilituotą daktarą Lietuvoje ir pasaulyje žinomą talentingą mokslininką, vieną iš Vilniaus tikimybių teorijos mokyklos kūrėjų, gabų ir nenuilstantį organizatorių, visuomenės veikėją Vytautą Statulevičių gerai pažinojo daugelis Lietuvos žmonių. Gyvos ir patrauklios jo paskaitos apie matematikos ir informatikos problemas, straipsniai spaudoje bei pasisakymai radijo ir televizijos laidose ne vieną moksleivį paskatino siekti mokslo žinių ar pasirinkti mokslininko kelią.

Vytautas Statulevičius gimė 1929 m.  lapkričio 27 d. Bikūnų kaime (Utenos raj.) ūkininkų šeimoje. Su žmona Irena užaugino sūnų Vytą, gabų, darbštų, aktyvų ir visuomenišką žmogų. Po žmonos mirties, 1993 m. vedė Aldoną Aleškevičienę.

Dabar plačiai žinomo mokslininko kelias į mokslą buvo nelengvas – apsunkino karas ir pokario nepritekliai. 1945–46 m. mokėsi Antalieptės žemės ūkio mokykloje. 1947 m. eksternu išlaikęs egzaminus iš progimnazijos kurso, įstojo į parengiamuosius kursus prie Vilniaus valstybinio universiteto. Juos baigęs 1949 m. įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą.

1957 m. V. Statulevičius apgynė fizikos-matematikos mokslų daktaro (dabar - habilituoto daktaro) disertaciją. 1958 m. jam suteiktas profesoriaus vardas.

01 1958 edinb k vPasauliniame matematikų kongrese Edinburge, 1958 m.

Gabų studentą greit pastebėjo jaunas profesorius Jonas Kubilius, skatino jį savarankiškam moksliniam darbui. 1954 metais, baigdamas studijas Vilniaus universitete, vadovaujamas profesoriaus J. Kubiliaus V. Statulevičius parašė savo pirmąjį mokslinį darbą „Nelyginio skaičiaus reiškimas trijų beveik lygių pirminių skaičių suma“. Rašydamas šį darbą, jaunasis mokslininkas giliai išstudijavo skaičių teorijoje reikšmingą ir dažnai taikomą I. Vinogradovo trigonometrinių sumų metodą, kuris gerai pasitarnavo jam vėliau sprendžiant tikimybių teorijos ribinių teoremų problemas.

Baigęs Vilniaus universitetą, 1954–1957 m. V. Statulevičius studijavo Leningrado universiteto Tikimybių teorijos katedros aspirantūroje (vadovas J. Linikas) ir dirbo Vilniaus universiteto Bendrosios matematikos katedroje asistentu. 1955 m. V. Statulevičiaus moksliniai darbai buvo įvertinti Leningrado universiteto premija. Tai išskirtinis atvejis, kai šią garbingą premiją gavo aspirantas.

1957 m. grįžęs į Vilnių dr. V. Statulevičius pradėjo dirbti Lietuvos mokslų akademijos Fizikos ir matematikos institute. Nuo tada V. Statulevičiaus gyvenimas buvo neatsiejamai susijęs su šiuo institutu. Iš pradžių dirbo vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, skaitė paskaitas Vilniaus universitete.

1959 m. V. Statulevičius sėkmingai apgynė daktaro (fizikos ir matematikos mokslų kandidato) disertaciją „Lokalinės ribinės teoremos nehomogeninėms Markovo grandinėms“.

03 1978 kat vVU Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros darbuotojai. V. Statulevičius – pirmoje eilėje antras iš kairės, šalia – J. Kubilius, 1979 m.

1959 m. rugsėjo mėn. V. Statulevičius buvo paskirtas Fizikos ir matematikos instituto Matematikos sektoriaus (1965 m. pavadintas Tikimybių teorijos sektoriumi) vadovu, iš kurio per kelis dešimtmečius (daugiausia V. Statulevičiaus pastangų dėka) išaugo dabartinis Matematikos ir informatikos institutas.

1962 m. – instituto direktoriaus pavaduotoju moksliniam darbui.

1967 m., reorganizavus institutą, dr. V. Statulevičius buvo išrinktas Fizikos ir matematikos (1977 m. pavadinimas pakeistas į Matematikos ir kibernetikos institutą, nuo 1990 m. – į Matematikos ir informatikos) instituto direktoriumi ir šiose pareigose dirbo iki 1995 m.

Jam vadovaujant, tikimybių teorija ir matematinė statistika tapo pagrindine instituto mokslinių tyrimų kryptimi. Šios krypties darbai susilaukė ir tarptautinio pripažinimo. Kartu buvo plėtojamos ir kitos matematikos šakos - diferencialinės lygtys ir skaitmeniniai jų sprendimo metodai, taip pat matematinė logika ir algoritmų teorija.

Daug dėmesio V. Statulevičius skyrė informatikos plėtrai. Vis naujais, tais laikais moderniais, kompiuteriais buvo komplektuojamas dar 1962 m. įkurtas instituto Skaičiavimo centras, suvaidinęs reikšmingą vaidmenį plėtojant Lietuvoje informatikos mokslą bei jo taikymus bei pagreitinant kitų mokslo sričių rezultatų diegimą. Daug pastangų pareikalavo ir instituto pastatų bei observatorijos Molėtų rajone projektavimo ir statybų organizavimo darbai. Institutas tapo pagrindiniu matematikos ir informatikos mokslo centru Lietuvoje, reikšmingai remiančiu mokslą ir studijas daugelyje Lietuvos universitetų.

04 7007 ma vLietuvos mokslų akademijos nariai. V. Statulevičius – pirmoje eilėje trečias iš dešinės, apie 1980 m.

1967 m. dr. V. Statulevičius Vilniaus universitete apgina fizikos ir matematikos mokslų daktaro (habilituoto daktaro) disertaciją „Atsitiktinių dydžių, susietų į Markovo grandinę, sumų asimptotinė analizė“. 1968 m. V. Statulevičiui suteikiamas profesoriaus vardas. 1972 m. prof. habil. dr. V. Statulevičius išrenkamas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu, 1976–1985 m. dirba LMA Fizikos, technikos ir matematikos mokslų skyriaus akademiku sekretoriumi, 1985–1991 m. – LMA viceprezidentu.

Dirbant šiose pareigose, atsirado dar viena iš jo veiklos sričių – valstybinės reikšmės projektų mokslinė ekspertizė. Šiam tikslui jis telkė įvairių sričių mokslininkų grupes. Reikšmingas vaidmuo ekspertizėje teko matematiniams modeliams ir jų analizei. Svarbus šios veiklos rezultatas – garsiojo Gazpromo atsisakymas eksploatuoti naftos telkinį D-6, esantį Baltijos jūroje netoli Nidos. Matematiniai metodai taikyti ir vertinant Kruonio HAE, Kauno nutekamųjų vandenų valymo ir kitų objektų poveikį aplinkai. 1984 m. akad. V. Statulevičius išrenkamas Lietuvos „Žinijos“ draugijos valdybos pirmininku.

06 1 vk7 prez 1998 v7-osios Vilniaus konferencijos tikimybių teorijos ir matematinės statistikos klausimais dalyvius sveikina akad. A. Statulevičius, 1998 m. 06 2 vk7 pranes 1998A. Stautlevičius skaito pranešimą 7-ojoje Vilniaus konferencijoje, 1998 m. 06 4 vk7 soka 1998 vKonferencijos šeimininkas
V. Stautlevičius suspėja ir su
svečiais pasilinksminti, 1998 m.

Reikšminga akademiko V. Statulevičiaus veiklos sritis – Vilniaus tarptautinių tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencijų organizavimas. Pradėtos 1973 m. ir tapusios garsiųjų Berklio konferencijų tęsiniu, jos vyksta kas ketveri metai ir yra pelniusios pasaulinį pripažinimą. 1998 m. Vilniuje organizuotas ir 22-asis Europos statistikų kongresas.

05 mitinge 45 vMitingo Vingio parke dalyviai. A. Statulevičius – ketvirtas iš kairės, 1989 m. rugpjūčio 23 d.

1987 m. akad. V. Statulevičius buvo išrinktas TSRS Aukščiausiosios Tarybos liaudies deputatu bei Lietuvos deputatų grupės, kovojusios dėl Lietuvos ekonominio, politinio bei valstybinio savarankiškumo, seniūnu. Jo komunikabilumas ir diplomatiniai sugebėjimai tikrai turėjo nemažai įtakos, kad Lietuva 1990 m. tapo nepriklausoma valstybe.

1988 m. V. Statulevičius buvo Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo iniciatyvinės grupės narys, ilgametis šio universiteto senato narys, skaitė paskaitas būsimiesiems matematikams, informatikams ir fizikams. Nuo 1995 m. V. Statulevičius vadovavo universiteto Matematikos ir statistikos katedrai.

1996–2003 m. akad. V. Statulevičius buvo Matematikos ir informatikos instituto senato pirmininkas ir instituto Tikimybių teorijos skyriaus vadovas, o 2003 m. birželį, Senatui baigus veiklą, buvo išrinktas MII Tarybos nariu.

Akad. V. Statulevičius buvo Tarptautinio statistikos instituto bei JAV matematikų bei Europos statistikų draugijų narys, taip pat Lietuvos Netiesinių reiškinių analitikų asociacijos prezidentas. Daug metų jis buvo prestižinio matematinio žurnalo „Tikimybių teorija ir jos taikymai“ (rusų kalba) vyriausiasis redaktorius, žurnalo „Lietuvos matematikos rinkinys“ redkolegijos narys. Kaip kviestasis profesorius jis dirbo Maskvos, Sankt Peterburgo, Kalifornijos, Toronto, Otavos, Bylefeldo, Gioteborgo, Romos ir kituose universitetuose, buvo kviestinis pranešėjas Tarptautiniame matematikų kongrese Vankuveryje ir daugelyje kitų tarptautinių konferencijų.

Tačiau svarbiausias V. Statulevičiaus indėlis į tikimybių teoriją – nauji metodai ir rezultatai silpnai priklausomų ir nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumų asimptotinėje analizėje. Labai reikšmingi V. Statulevičiaus darbai skirti didžiųjų nuokrypių problematikai. Jis pasiūlė ir kartu su savo mokiniais R. Rudzkiu bei L. Sauliu išplėtojo semiinvariantų metodą, įgalinantį įrodyti fundamentines didžiųjų nuokrypių lemas. Jų tyrimų rezultatai išdėstyti L. Saulio ir V. Statulevičiaus monografijoje „Didžiųjų nuokrypių ribinės teoremos“ (Mokslas, Vilnius, 1989, vertimas – Kluwer, Dordrecht, 1991).

Prof. V. Statulevičius – 35 disertantų mokslinis vadovas, iš kurių 10 tapo profesoriais. Iš buvusių disertantų galima paminėti prof. A. Aleškevičienę, doc. A. Aksomaitį, dr. A. Basalyką, prof. R. Bentkų, dr. d. Jakimavičių, doc. R. Lapinską, dr. A. Mitalauską, prof. V. Paulauską, doc. A. Plikusą, dr. B. Riaubą, prof. R. Rudzkį, prof. L. Saulį, prof. p. Survilą, prof. J. Sunklodą, doc. L. Vilkauską.

Statulevičiaus aspirantai ir diseretantai

Nr. Vardas, pavardė Darbo pavadinimas Metai
 1.  J.A. Aksomaitis  Nepriklausomų atsitiktinių dydžių max-schems netolygusis konvergavimo greičio įvertis  1988
 2.  A. Aleškevičienė  Nehomogeninių Markovo grandinių ribinės teoremos stabiliojo ribinio dėsnio atveju  1964
 3.  G. Aleškevičius  Markovo grandine apibrėžtų atsitiktinių dydžių ribinės teoremos  1967
 4.  Z. Antoševskis  Stacionariojo proceso spektro asimptotinė elgsena  1977
 5.  A. Banys  Kai kurie integralinių ir lokalinių teoremų konvergavimo greičio įverčiai stabiliojo dėsnio atveju  1973
 6.  A. Basalykas  Kai kurios poslinkio parametro polinominių įverčių asimptotinės savybės  1984
 7.  R. Bentkus  Kai kurios stacionariųjų procesų spektrinės funkcijosįverčių asimptotinės savybės  1972
 8.  R.P. Gylys  Apibrėžiantys branduoliai ir jų taikymas atsitiktinių funkcijų teorijoje  1978
 9.  P. Gudynas  Markovo grandinių ribinės teoremos  1978
 10.  D. Jakimavičius  Priklausomųjų atsitiktinių dydžių sumų didžiųjų nuokrypių teoremos ir nelygybės  1987
 11.  A. Jokimaitis  Daugiamačių atsitiktinių dydžių ekstremaliųjų reikšmių asimptotika  1998
 12.  N. Kalinauskaitė  Stabiliųjų nepriklausomų pokyčių procesų viršutinės ir apatinės funkcijos  1966
 13.  V.Z. Karpickaitė  Atsitiktinių procesų su suspaustu spektru matavimo sistemoje tyrimai  1972
 14.  A.Katkauskaitė  Nepriklausomųjų pokyčių atsitiktiniai laukai  1975
 15.  N.S. Kligienė  Atsitiktinių procesų skirstinio parametrų pasikeitimo momento įvertis  1975
 16.  A. Kučkarovas  Markovo grandinių kartotinio logaritmo dėsnis  1966
 17.  R. Lapinskas  Markovo garndine susietų daugiamačių atsitiktinių dydžių ribinės teoremos  1973
 18.  A. Liutikas  Apie atstatymo procesų sumų centrinę ribinę teoremą  1967
 19.  J.E. Misevičius  Homogeninių Markovo grandinių didieji nuokrypiai  1971
 20.  A. Mitalauskas  Nepriklausomųjų atsitiktinių dydžių sumų konvergavimo į stabilųjį dėsnį ribinės teoremos  1964
 21.  K. Padvelskis  Markovo grandine susietų atsitiktinių dydžių sumų dydžiųjų nuokrypių teoremos  1998
 22.  A. Paulauskas  Daugiamatės centrinės ribinės teoremos liekamojo nario įverčiai  1969
 23.  A. Pipiras  Nepriklausomųjų atsitiktinių dydžių sumųskirstinių asimptotiniai skleidiniai  1970
 24.  A.E. Plikusas  Stacionariojo Gauso proceso netiesinių transformacijų ribinės teoremos  1980
 25.  A. Raudeliūnas  Nehomogeninių Markovo garndinių daugiamatės ribinės teoremos  1962
 26.  A. Riauba  Silpnai priklausomų atsitiktinių dydžių ribinės teoremos  1963
 27.  R. Rudzkis  Stacionariosios sekos spektro įverčių didžiųjų nuokrypių ribinės teoremos  1978
 28.  L. Saulis  Didžiųjų nuokrypių tikimybių asimptotiniai skleidiniai  1970
 29.  S. Steišūnas  Integralinių ribinių teoremų konvergavimo į stabilųjį ribinį dėsnį greičio įverčiai  1975
 30.  J.K. Sunklodas  Silpnai priklausomų atsitiktinių vektorių sumų ribinės teoremos  1979
 31.  P. Survila  Kai kurios nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumų ribinės teoremos  1963
 32.  A. Šeputis  Daugiamačių atsitiktinių procesų ir laukų išmesčių skirstiniai  1970
 33.  E.R. Vaidogas  Tikimybinis konstrukcijų optimizavimo metodas  1994
 34.  L. Vilkauskas  Didžiųjų nuokrypių daugiamatės ribinės teoremos  1965
 35.  E. Žalys  Hierarchiškai priklausomų atsitiktinių dydžių likalinės ribinės teoremos  1981

 

08 apd 1999 vLietuvos Prezidentas A. Adamkus įteikia A. Statulevičiui Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordiną, 1999 m.

Akademiko Vytauto Statulevičiaus mokslinė ir organizacinė veikla buvo aukštai įvertinta. Už fundamentalius rezultatus tikimybių teorijos ir matematinės statistikos ribinių teoremų problematikoje 1971 m. jam buvo paskirta TSRS mokslų akademijos Markovo premija, 1979 m. – TSRS valstybinė mokslo ir technikos premija, 1967 ir 1987 m. – Lietuvos valstybinės mokslo ir technikos premijos. Už nuopelnus Lietuvai 1999 m. V. Statulevičius apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.

1999 m. rugpjūčio 26–28 d. Lietuvos mokslų akademija bei Matematikos ir informatikos institutas akademiko Vytauto Statulevičiaus 70-ojo gimtadienio garbei organizavo tarptautinę konferenciją „Tikimybių teorijos ribinės teoremos“. Joje kviestinius pranešimus skaitė profesoriai F. Götze, p. Jagers, S. Kalpazidou, m. Arato, m. Csörgõ, S. Nagaev, V. Sazonov, V. Petrov, J. Kubilius, B. Grigelionis, L. Saulis, R. Rudzkis, V. Bentkus, A. Avižienis ir kiti žinomi tikimybių teorijos ir matematinės statistikos specialistai, dirbantys srityse, artimose Jubiliato moksliniams interesams. Šios konferencijos kviestiniams pranešimams skirtas specialus žurnalo „Acta Applicandae Mathematicae“ tomas.

Iš prigimties turėdamas stiprią sveikatą, Vytautas Statulevičius, deja, jos netausojo, visą save atiduodamas tam, ką darė. Jau sunkiai sirgdamas, dirbo mokslinį darbą, buvo Ministro Pirmininko visuomeniniu patarėju, sprendė mokslo organizavimo klausimus. Akademikas mirė 2003 m. lapkričio 23 d., palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Prof. V. Statulevičiaus mokslinio darbo rezultatus bei pasisakymus įvairiais gyvenimo klausimais rasite publikacijų sąraše.

Mokslinės publikacijos

2004 m.

 1. Atsitiktinių didžių, susietų į Markovo grandinę, sumų didžiųjų nuokrypių ribinės teoremos su Puasono aproksimacija (anglų k.) / A. Aleškevičienė, V. Statulevičius // In: Internat. Conf. "Kolmogorov and Contemporary Mathematics" (16-21 June 2003). Abstracts of Comm. UNESCO, Moscow, 2004.
 2. Aproksimavimas sudėtiniu Puasono dėsniu (rusų k.) / A. Aleškevičienė, V. Statulevičius // Teor. Veroyatn. i Primen. (ISSN 0040-361x) 47(3) (2004)

2003 m.

 1. Aproksimavimo Puasono dėsniu specifikavimas / A. Aleškevičienė, V. Statulevičius // Rankraštis.

2001 m.

 1. Didieji nuokrypiai aproksimuojami Puasono dėsniu (rusų k.) / A. Aleškevičienė, V. Statulevičius // Teor. Veroyatn. i Primen. (ISSN 0040-361x) 46(4) (2001) 625-639 – Tas pats žurn. angl.: Theory Probab. Appl. (ISSN 0040-585x) 46(4) (2003) 589–602.

1999 m.

 1. Didžiųjų nuokrypių teoremos aproksimuojant ne-Gauso dėsniu (anglų k.) / A. Aleškevičienė, V. Statulevičius // Probability theory and mathematical statistics: 7-osios Vilniaus konferencijos darbai, Vilnius, 1998 m. rugpjūčio 12-18 d. - Vilnius; Utrecht, 1999, P .5–14. - Bibliogr.: 11 pavad.
 2. Didžiųjų nuokrypių teoremos aproksimuojant be galo daliu dėsniu (anglų k.) / A. Aleškevičienė, V. Statulevičius // Acta Applicandae Mathematicae. - 1999. - 58(1/3). - p. 61–73. - Bibliogr.: 13 pavad.
 3. Atsitiktinių didžių, susietų į Markovo grandinę, sumų didžiųjų nuokrypių teoremos. 2 d. (rusų k.) / K. Padvelskis, V. Statulevičius // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1999. - 39(1). - p. 81-107. - Santr. liet. - Bibliogr.: 5 pavad. - Tas pats žurn. angl.: Lithuanian mathematical journal. - p. 64–85. - Antr.: Theorems of large deviations for sums of random variables connected in a Markov chain. 2.

1998 m.

 1. Liniko darbų plėtra, tiriant didžiųjų nuokrypių tikimybes (anglų k.) / A. Aleškevičienė, V. Statulevičius, K. Padvelskis // Asymptotic methods in probability and mathematical statistics: Tarptautinės konferencijos, skirtos Sankt Peterburgo universiteto Tikimybių teorijos ir statistikos katedros 50 metų jubiliejui, darbai, St. Petersburgas, 1998 m. birželio 24-28 d. - St. Petersburg, 1998. - p. 14.
 2. Didžiųjų nuokrypių teoremos aproksimuojant ne-Gauso dėsniu (anglų k.) / V. Statulevičius, A. Aleškevičienė // 22-asis Europos statistikų suvažiavimas, 7-oji tikimybių teorijos ir matematinės statistikos Vilniaus konferencija, Vilnius, 1998 m. rugpjūčio 12-18 d.: Pranešimų tezės. - Vilnius, 1998. - p. 91–92. - Bibliogr.: 4 pavad.
 3. Atsitiktinių didžių, susietų į Markovo grandinę, sumų didžiųjų nuokrypių teoremos. 1 d. (rusų k.) / K. Padvelskis, V. Statulevičius // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1998. - 38(4). - p. 456–471. - Santr. liet. - Bibliogr.: 15 pavad. - Tas pats žurn. angl.: Lithuanian mathematical journal. - p. 348–359. - Antr.: Large-deviation theorems for sums of random variables connected in a Markov chain. 1.

1997 m.

 1. Apvertimo formulės trūkaus ribinio dėsnio atveju (anglų k.) / A. Aleškevičienė, V. Statulevičius // Matematikos ir informatikos instituto metinė ataskaita, 1996 / Vilnius, 1997. - p. 34–37. - Bibliogr.: 9 pavad. - Reports on main results.
 2. Didžiųjų nuokrypių tikimybės c2 aproksimacijoje (rusų k.) / A. Aleškevičienė, V. Statulevičius // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1997. - 37(4). - p. 401–412. - Santr. liet. - Bibliogr.: 18 pavad. - Tas pats žurn. angl.: Lithuanian mathematical journal. - p. 301–309. - Antr.: Probabilities of large deviations in the approximation by c2 law.
 3. Didžiųjų nuokrypių teoremos nenormalioje aproksimacijoje (rusų k.) / A. Aleškevičienė, V. Statulevičius // Ketvirtoji Rusijos statistikos metodų mokykla-kolokviumas, Ufa, 1997 m. rugp. 29-rugs. 3 d.: Pranešimų tezės. - Maskva, 1997. - 1 dalis.- p. 314-316. - Bibliogr.: 2 pavad.
 4. Apvertimo formulės trūkaus ribinio dėsnio atveju (anglų k.) / A. Aleškevičienė, V. Statulevičius // Tikimybių teorija ir jos taikymai. - 1997. - 42(1). - p. 3–20. - Bibliogr.: 10 pavad. - Tas pats žurn. angl.: Theory of probability and its applications. - p. 1–16. - Antr.: Inversion formulas in the case of a discontinuous limit law.

1996 m.

 1. Asimptotiniai skleidiniai, aproksimuojant Puasono dėsniu (anglų k.) / A. Aleškevičienė, V. Statulevičius // Matematikos ir informatikos instituto metinė ataskaita, 1995. - Vilnius, 1996. - p. 32-33. - Reports on main results.
 2. Didieji nuokrypiai laipsninėse zonose, aproksimuojant Puasono dėsniu (anglų k.) / A. Aleškevičienė, V. Statulevičius // Matematikos ir informatikos instituto metinė ataskaita, 1995 - Vilnius, 1996. - p. 31–32. - Reports on main results.

1995 m.

 1. Didžiųjų nuokrypių tikimybių tyrimo problemos (anglų k.) / A. Aleškevičienė, V. Statulevičius: Preprintas. - Vilnius: Matem. ir informatikos inst., 1995. - Nr 2. - 13 p. - Bibliogr.: 7 pavad.
 2. Asimptotiniai skleidiniai, aproksimuojant Puasono dėsniu (rusų k.) / A. Aleškevičienė, V. Statulevičius // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1995. - 35(4). - p. 393–414. - Santr. liet. - Bibliogr.: 14 pavad. - Tas pats žurn. angl.: Lithuanian mathematical journal. - p. 309–327. - Antr.: Asymptotic expansions in the approximation by the Poisson law.
 3. Didieji nuokrypiai laipsninėse zonose, aproksimuojant Puasono dėsniu (rusų k.) / A. Aleškevičienė, V. Statulevičius // Uspiechi matematičeskich nauk. - 1995. - T. 50, 5(305). - p. 63–82. - Bibliogr.: 12 pavad. - *Tas pats žurn. angl.: Russian mathematical surveys. - Antr.: Large deviations in power zones in approximation by the Poisson law.
 4. Apvertimo formulės trūkaus ribinio dėsnio atveju ir taikymai Puasono artinyje (rusų k.) / A. Aleškevičienė, V. Statulevičius // Antroji sąjunginė statistikos metodų mokykla-kolokviumas, Joškar-Ola, 1995 m. gruod. 18–23 d.: Pran. tezės - Maskva, 1995. - p. 13–15. - Bibliogr.: 3 pavad.

1994 m.

 1. Didieji nuokrypiai, aproksimuojant Puasono dėsniu (anglų k.) / A. Aleškevičienė, V. Statulevičius // Probability theory and mathematical statistics: 6-osios Vilniaus konferencijos darbai, Vilnius, 1993 m. birž. 28 - liepos 3 d. - Vilnius, Utrecht, 1994. - p. 1-18. - Bibliogr.: 11 pavad.
 2. Įžanga (anglų k.) / A. Grigelionis, A. Kubilius, A. Pragarauskas, A. Statulevičius // Probability theory and mathematical statistics: 6-osios Vilniaus konferencijos darbai, Vilnius, 1993 m. birž. 28-liepos 3 d. - Vilnius, Utrecht, 1994. - p. [IX].
 3. Apie didžiuosius nuokrypius (rusų k.) / A. Aleškevičienė, A. Statulevičius // Rusijos geometrijos ir mat. analizės statistinių metodų mokykla-kolokviumas, Abrau-Diurso, 1994 m. rugs. 25 - spalio 2 d.: Pran. tezės. - Maskva, 1994. - p. 8-9. - Bibliogr.: 3 pavad.

1993 m.

 1. Apie didžiuosius nuokrypius Puasono artinyje (rusų k.) / A. Aleškevičienė, A. Statulevičius // Tikimybių teorija ir jos taikymai (rusų k.). - 1993. - 38(2). - p. 460–470. - Bibliogr.: p. 469-470 (21 pavad.). - Tas pats žurn. angl.: Theory of probability and its applications. - p. 385–393. - Antr.: On large deviations in the Poisson approximation.

1992 m.

 1. Konvergavimas į Puasono dėsnį algebrinėse structūrose y-maišytumo sistemose (anglų k.) / A. Sidoravičius, A. Statulevičius // Probability theory and mathematical statistics: 6-ojo TSRS-Japonijos simp. darbai, Kijevas, 1991 m. rugpj. 5-10 d. - Niujorkas, 1992. - p. 354–362.
 2. Konvergavimas į Puasono dėsnį CCR- ir CAR-algebrose (rusų k.) / A. Statulevičius, A. Sidoravičius // Doklady Akademii Nauk. - 1992. - 322(5). - p. 858–860. - Bibliogr.: 12 pavad. - Tas pats žurn. angl.: Soviet Math. Dokl. - 45(1). - p. 202–205. - Antr.: Convergence to a Poisson law on CCR and CAR algebras.

1991 m.

 1. Didžiųjų nuokrypių ribinės teoremos (anglų k.) / L. Saulis, A. Statulevičius // - Dordrecht ir kt.: Kluwer acad. publ., 1991. - 232 p. - Bibliogr.: p. 218–229 (218 pavad.). - (Mathematics and Its Applications. Soviet ser.; Vol. 73.). - ISBN 0-7923-1475-1.
 2. Didžiųjų nuokrypių ribinės teoremos (rusų k.) / L. Saulis, A. Statulevičius // Itogi nauki i techniki. Ser. Sovremenyje problemy matematiki: Fundamentaljnyje napravlenija. - Maskva, 1991. - 81. - p. 19–312. - Bibliogr.: p. 302–312 (168 pavad.).

1990 m.

 1. Įžanga (anglų k.) / A. Grigelionis, Yu. A. Prohorov, A. A. Sazonov, A. Statulevičius // Probability theory and mathematical statistics: 5-osios Vilniaus konferencijos darbai, Vilnius, 1989 m. birž. 25 - liepos 1 d. - Vilnius; Utrecht, 1990. - T. 1. - p. VII.

1989 m.

 1. Didžiųjų nuokrypių ribinės teoremos (rusų k.) / L. Saulis, A. Statulevičius. - Vilnius: Mokslas, 1989. - 207 p. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: p. 196–203 (196 pavad.). - ISBN 5-420-00739-3.
 2. Bendrasis metodas didžiųjų nuokrypių tikimybėms tirti, esant ne būtinai normaliajam ribiniam dėsniui (anglų k.) // 5-oji tarptautinė Vilniaus tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencija, Vilnius, 1989 m. birž. 26 - liepos 1 d.; Pran. tezės. - Vilnius, 1989. - T. 2. - p. 165. - Bibliogr.: 1 pavad.

1988 m.

 1. Didžiųjų nuokrypių tikimybės paskirstymo tankiui įvertinti (rusų k.) // Matematinė statistika, tikimybių teorija, kombinatorika ir jų taikymai: pirmojo pasaul. Bernulio kongreso darbai (rusų k.), Taškentas, 1986 m. rugs. 14 d. - Maskva; Tula, 1988. - T. 2: 6-8 sekc. - p. 262–265. - Bibliogr.: 3 pavad.
 2. Susimaišiusiųjų atsitiktinių procesų semiinvariantų ir centruotų momentų įverčiai. 1 d. (rusų k.) / A. Statulevičius, d. Jakimavičius // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1988. - 28(1). - p. 112–129. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 34 pavad. - Tas pats žurn. angl.: Lithuanian mathematical journal. - p. 67–80. - Antr.: Estimates of semiinvariants and centered moments of stochastic processes with mixing. 1.
 3. Susimaišiusiųjų atsitiktinių procesų semiinvariantų ir centruotų momentų įverčiai. 2 d. (rusų k.) / A. Statulevičius, d. Jakimavičius // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1988. - 28(2). - p. 360-375. - Tas pats žurn. angl.: Lithuanian mathematical journal. - p. 179-190. - Antr.: Estimates of semiinvariants and centered moments of stochastic processes with mixing. 2.
 4. Priklausomų atsitiktinių dydžių didžiųjų nuokrypių teoremos (rusų k.) / A. Statulevičius, d. Jakimavičius // Doklady Akademii Nauk SSSR. - 1988. - 302(6). - p. 1323-1326. - Bibliogr.: 5 pavad. - Tas pats žurn. angl.: Soviet Math. Dokl. - 38(2). - p. 442-445. - Antr.: Theorems of large deviations for dependent random variables.

1987 m.

 1. Susimaišiųsių atsitiktinių procesų kumuliantų ir centruotųjų momentų įverčiai (anglų k.) / d. Jakimavičius, A. Statulevičius: Preprintas. - Vilnius: Matem. ir kibernetikos inst., 1987. - Nr. 3. - 60 p.
 2. Apie daugiatiesinių formų ribines teoremas (anglų k.) // Probability theory and mathematical statistics: 4-osios Vilniaus konferencijos darbai, Vilnius, 1985 m. liepos 24-29 d. - Utrecht, 1987. - p. 609-624. - Bibliogr.: 17 pavad.
 3. Polinominių formų bei kartotinių stochastinių integralų didžiųjų nuokrypių teoremos (anglų k.) / A. Basalykas, A. Plikusas, A. Statulevičius // Probability theory and applications: 1-ojo pasaulinio Bernoulli draugijos kngreso darbai, Taškentas, 1986 m. rugs. 8-14 d. - Utrecht, 1987. - T. 1. - p. 629-639.
 4. Susimaišiusiųjų atsitiktinių dydžių sumos k-tos eilės semiinvarianmtų įverčiai (rusų k.) / A. Statulevičius, d. Jakimavičius // 28-ji Lietuvos matematikų draugijos konferencija, Vilnius, 1987 m. birž. 22-23 d.: Praneš. tezės. - Vilnius, 1987. - p. 322.

1985 m.

 1. Daugiatiesinių formų ribinės teoremos (anglų k.) // 4-toji Vilniaus tarptautinė Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencija, Vilnius, 1985 m. birželio 24-29 d.: Praneš. tezės. - Vilnius, 1985. - T. 4. - p. 288.

1983 m.

 1. Apie beveik Markoviško reguliarumo sąlygą. (rusų k.) // Tikimybių teorija ir jos taikymai (rusų k.) - 1983. - 28(2). - p. 358-362. - Santr. angl. - Bibliogr.: 14 pavad. - Tas pats žurn. angl.: Theory of probability and its applications. - p. 379-383. - Antr.: On a condition for almost Markov regularity.

1981 m.

 1. Priklausomų atsitiktinių dydžių ribinės teoremos (anglų k.) // 3-oji Vilniaus tarptautinė Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencija, Vilnius, 1985 m. birželio 22-27 d.: Praneš. tezės. - Vilnius, 1981. - T. 3. - p. 320-323. - Bibliogr.: 1 pavad.

1979 m.

 1. Apie nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumų didžiuosius nuokrypius (rusų k.) / R. Rudzkis, L. Saulis, A. Statulevičius // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1979. - 19(1). - p. 169-179. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 5 pavad. - Tas pats žurn. angl.: Lithuanian mathematical journal. - p. 118-125. - Antr.: Large deviations for sums of independent random variables.
 2. Priklausomų atsitiktinių dydžių didžiųjų nuokrypių teoremos. 1 d. (rusų k.) // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1979. - 19(2). - p. 199-208. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 13 pavad. - Tas pats žurn. angl.: Lithuanian mathematical journal. - p. 289-296. - Antr.: Large-deviation theorems for sums of dependent random variables. 1.

1978 m.

 1. Bendroji lema apie didžiųjų nuokrypių tikimybes (rusų k.) / R. Rudzkis, L. Saulis, A. Statulevičius // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1978. - 18(2). - p. 99-116. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 9 pavad. - Tas pats žurn. angl.: Lithuanian mathematical journal. - p. 226-238. - Antr.: A general lemma on probabilities of large deviations.

1977 m.

 1. Semiinvariantų taikymas atsitiktinių procesų pasiskirstymų asimptotinei analizei (anglų k.) // Multivariate analysis: 4-ojo tarptautinio simp. darbai, Dayton, Ohio, 1975. - Amsterdamas, 1977. - T. 4. - p. 325-337.
 2. Apie priklausomų atsitiktinių dydžių ribines teoremas (anglų k.) // 2-oji Vilniaus tarptautinė Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencija, Vilnius, 1977 m. birž. 28 - liepos 3, 1977: Praneš. tezės - Vilnius, 1977. - T. 3. - p. 212-215. - Bibliogr.: 9 pavad.
 3. Apie lokaliąsias ribines teoremas. 2 d. (rusų k.) / A. Mitalauskas, A. Statulevičius // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1977. - 17(4). - p. 169-175, 224. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 3 pavad. - Tas pats žurn. angl.: Lithuanian mathematical journal. - p. 550-554. - Antr.: Local limit theorems. 2.
 4. Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos darbai (rusų k.): [Dėl svarbiausios Lietuvos matematikų darbų krypties] / A. Statulevičius, A. Grigelionis // Vestnik AN SSSR. - 1977. - Nr. 9. - p. 28-31.

1976 m.

 1. Atsitiktinis skleidinys aproksimuojančio stabilaus dėsnio atveju (rusų k.) / A. Mitalauskas, A. Statulevičius // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1976. - 16(4). - p. 149-166. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 6 pavad. - *Tas pats žurn. angl.: Lithuanian mathematical journal. - Antr.: An asymptotic expansion in the case of a stable approximating law.
 2. Atsitiktinių dydžių, susietų į Markovo grandinę, sumų didieji nuokrypiai lokaliojoje teoremoje (rusų k.) / L. Saulis, A. Statulevičius // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1976. - 16(3). - p. 151-159. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 5 pavad. - *Tas pats žurn. angl.: Lithuanian mathematical journal. - Antr.: Large deviations in a local limit theorem for sums of random variables connected in a Markov chain.
 3. Apie atsitiktinių dydžių su svoriais didžiuosius nuokrypius (rusų k.) / L. Saulis, A. Statulevičius // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1976. - 16(2). - p. 145-154. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 9 pavad. - *Tas pats žurn. angl.: Lithuanian mathematical journal. - Antr.: On large deviations in the scheme of summing random variables with weights.

1975 m.

 1. Priklausomų atsitiktinių dydžių ribinės teoremos, esant įvairaus reguliarumo sąlygoms (anglų k.) // Tarptautinio matematikų kongreso darbai, Vancouver, 1974 m. rugpj. 1974. - Montreal, 1975. - T. 2. - p. 173-181. - Bibliogr.: 41 pavad.
 2. Apie pasiskirstymo tankio funkcijos didžiuosius nuokrypius (anglų k.): Wolfgang'o Richter'io (1932-1972) atminimui / L. Saulis, A. Statulevičius // Mathematische Nachrichten. - 1975. - Bd. 70. - p. 111-132. - Bibliogr.: 13 pavad.
 3. Eksponentinės nelygybės stacionarios Gauso sekos spektrui įvertinti (rusų k.) / R. Bentkus, R.Rudzkis, A. Statulevičius // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1975. - 15(3). - p. 25-39, 223-224. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 5 pavad. - Tas pats žurn. angl.: Lithuanian mathematical journal. - p. 392-402. - Antr.: Exponential inequalities for estimates of the spectrum of a stationary Gaussian time series.

1974 m.

 1. Apie lokaliąsias ribines teoremas. 1 d. / A. Mitalauskas, A. Statulevičius // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1974. - 14(4). - p. 129-144, 239. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 5 pavad. - Tas pats žurn. angl.: Lithuanian mathematical journal. - p. 628-640. - Antr.: On local limit theorems. 1.

1973 m.

 1. Priklausomų atsitiktinių dydžių sumų pasiskirstymo asimptotinė analizė ir reguliarumo sąlygos (anglų k.) // 1-oji Vilniaus tarptautinė Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencija, Vilnius, 1973 m. birž. 25 - 30 d.: Praneš. tezės. - Vilnius, 1973. - T. 2. - p. 249-252. - Bibliogr.: 7 pavad.
 2. Atsitiktinių procesų ribinės teoremos (anglų k.) // Lecture notes in mathematics: 2-ojo tikimybių teorijos Japonijos-TSRS simp. darbai, Kyoto, 1972. - Berlinas, 1973. - T. 330. - p. 433-443. - Bibliogr.: 4 pavad.
 3. Apie didžiųjų nuokrypių tikimybių asimptotinius skleidinius (rusų k.) / L. Saulis, A. Statulevičius // 1-oji Vilniaus tarptautinė Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencija, Vilnius, 1973 m. birž. 25 - 30 d.: Praneš. tezės. - Vilnius, 1973. - T. 2. - p. 215-218. - Bibliogr.: 5 pavad.

1972 m.

 1. Apie atsitiktinių procesų ribines teoremas (anglų k.) // 2-asis tikimybių teorijos Japonijos-TSRS simp., Kyoto, 1972 m. rugpj. - Kyoto, 1972. - T. 1. - p. 138-152. - Bibliogr.: 4 pavad.

1971 m.

 1. Apie atsitiktinių procesų ir laukų išėjimo iš duotos srities tikimybes (rusų k.) / A. Šeputis, A. Statulevičius // Statybinės mechanikos patikimumo problemos (rusų k.): 3-čiosios sąjung. statybinės mechanikos patikimumo problemų konf. darbai. Vilnius, 1971 m. gegužė-birželis. - Vilnius, 1971. - p. 188-194. - Bibliogr.: 5 pavad.

1970 m.

 1. Atsitiktinių dydžių, susietų į Markovo grandinę, sumų didelių nuokrypių tikimybių asimptotinis skleidinys (rusų k.) / L. Saulis, A. Statulevičius // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1970. - 10(2). - p. 359-366. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 9 pavad.
 2. Apie atsitiktinių funkcijų ribines teoremas. 1 d. (rusų k.) // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1970. - 10(3). - p. 583-592. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 9 pavad.
 3. Atsitiktinių dydžių, susietų į Markovo grandinę, sumų ribinės teoremos. 3 d. (rusų k.) // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1970. - 10(1). - p. 161-169.

1969 m.

 1. Atsitiktinių dydžių, susietų į Markovo grandinę, sumų ribinės teoremos. 1 d. (rusų k.) // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1969. - 9(2). - p. 345-362. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 66 pavad.
 2. Atsitiktinių dydžių, susietų į Markovo grandinę, sumų ribinės teoremos. 2 d. (rusų k.) // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1969. - 9(3). - p. 635-672.

1968 m.

 1. Nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumų asimptotiniai skleidiniai (rusų k.) / A. Pipiras, A. Statulevičius // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1968. - 8(1). - p. 137-151; Selected translations in mathematical statistics and probability. - 1973. - Vol. 11. - p. 199-215. - Antr.: Asymptotic expansions for sums of independent random variables.
 2. Apie atsitiktinių apkrovų pasiskirstymus (rusų k.) / A. Statulevičius, A. Šeputis // Statybinės mechanikos patikimumo problemos (rusų k.): 2-osios sąjung. statybinės mechanikos patikimumo problemų konf. darbai. Vilnius, 1968 m birž. - Vilnius, 1968. - p. 38-40. - Bibliogr.: 2 pavad.

1967 m.

 1. Tikimybių teorijos ribinių teoremų tyrimai (rusų k.): Fiz.-mat. moksl dr. disertacija - Vilnius : VVU, 1967. - 320 p. - Bibliogr.: 83 pavad.
 2. Tikimybių teorijos ribinių teoremų tyrimai (rusų k.): Fiz.-mat. moksl dr. disertacijos autoreferatas: 01.01.05 - Tikimybių teorija ir matematinė statistika. - Vilnius : VVU, 1967. - 11 p. - Bibliogr.: 13 pavad.
 3. Apie didžiųjų nuokrypių tikimybes nepriklausomų atsitiktinių dydžių atsitiktinio skaičiaus sumai (rusų k.) // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1967. - 7(3). - p. 513-516. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 2 pavad.; Selected translations in mathematical statistics and probability. - 1973. - Vol. 11. - p. 137-141. - Antr.: The probabilities of large deviations for a sum of a random number of independent random variables.
 4. Apie ribines teoremas stabilaus ribinio dėsnio atveju (rusų k.) // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1967. - 7(2). - p. 321-328. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 1 pavad.; Selected translations in mathematical statistics and probability. - 1973. - Vol. 11. - p. 93-101. - Antr.: Limit theorems in the case of a stable limit law.

1966 m.

 1. Apie didelius nuokrypius (anglų k.) // Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und verwandte Gebiete. - 1966. - Bd. 6, A. 2. - p. 133-144. - Bibliogr.: 10 pavad.
 2. Lokaliosios ribinės teoremos ir nepriklausomų gardelinių atsitiktinių dydžių sumų asimptotiniai skleidiniai (rusų k.) / A. Mitalauskas, A. Statulevičius // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1966. - 6(4). - p. 569-583. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 8 pavad.
 3. Apie didžiųjų nuokrypių tikimybes (rusų k.) // Tarptautinis matematikų kongresas, Maskva, 1966 m.: Tr. moksl. pran. tez. Sekc. 11. - Maskva, 1966. - p. 52-53.
 4. Aukštesniųjų eilių koreliacinės funkcijos didžiųjų nuokrypių teoremose (rusų k.): [Praneš. santr.] // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1966. - 6(4). - p. 637-638. - Bibliogr.: 2 pavad. - (Informacija apie 7-ąjį Lietuvos matematikų pasitar.).

1965 m.

 1. Apie darbus matematikos srityje Lietuvoje (rusų k.) // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1965. - 5(3). - p. 361-372. - Pataisymas: Laiškas redakcijai: [Nurodoma, kad straipsnio aut.: p. Katilius ir A. Statulevičius] // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1965. - 5(4). - p. 667.
 2. Ribinės teoremos tankiams ir asimptotiniai skleidiniai nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumų pasiskirstymams (rusų k.) // Tikimybių teorija ir jos taikymai (rusų k.). - 1965. - 10(4). - p. 645-659. - Santr. angl. - Bibliogr.: 11 pavad.
 3. Stochastiniai uždaviniai elastiškai-plastinėms vienmatėms sistemoms skaičiuoti ir jų sprendimo būdai (rusų k.) / A. Čyras, A. Statulevičius, A. Šeputis // Tikimybių teorijos ir patikimumo teorijos metodų taikymo statybinėje mechanikoje sąjunginė konferencija, Maskva, 5-7 īźņ. 1965 m. spalio 5-7 d. - Maskva, 1965. - p. 7.

1964 m.

 1. Ribinės teoremos ir jų patikslinimai adityvinėms atsitiktinėms funkcijoms bei silpnai priklausomų atsitiktinių dydžių sumoms (rusų k.) // Transactions of the third Prague conference on information theory, statistical decision functions, random processes, Liblice, 1962 m. birž. 5-13 d., 1962. - Prague, 1964. - p. 683-687. - Bibliogr.: 4 pavad.

1963 m.

 1. Apie nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumos charakteristinės funkcijos asimptotinį skleidinį (rusų k.) // Tikimybių teorijos ribinės teoremos (rusų k.): [Tikimybių teorijos ribinių teoremų sąjunginiame koklokviume skaitytų pranešimų rinkinys, Fergana, 1962 m. rugs. 17-24 d.]. - Taškentas, 1963. - p. 123-130. - Bibliogr.: 4 pavad.
 2. Didžiųjų nuokrypių ribinės teoremos ir asimptotiniai skleidiniai silpnai priklausomų ir nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumoms (rusų k.) // Tikimybių teorija ir jos taikymai (rusų k.). - 1963. - 8(1). - p. 125. - (Informacija apie Tikimybių teorijos ribinių teoremų sąjunginį koklokviumą. [Fergana, 1962 m. rugs.17-22 d.]).

1962 m.

 1. Apie Markovo grandinių didžiųjų nuokrypių ribines teoremas (rusų k.) // 6-ojo sąjunginio tikimybių teorijos ir matematinės statistikos pasitarimo ir pasiskirstymų begalinėse srityse kolokviumo darbai (rusų k.), Vilnius, 1960 m. rugs. 5-10 d.; Palanga, 1960 m. rugs. 12-14 d. - Vilnius, 1962. - p. 121-123. - Bibliogr.: 2 pavad.
 2. Apie nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumos charakteristinės funkcijos asimptotinį skleidinį (rusų k.) // Tikimybių teorijos ribinės teoremos (rusų k.) // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1962. - 2(2). - p. 227-232. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 4 pavad.
 3. Apie ribinių teoremų silpnai priklausomiems atsitiktiniams dydžiams patikslinimus (rusų k.) // 6-ojo sąjunginio tikimybių teorijos ir matematinės statistikos pasitarimo ir pasiskirstymų begalinėse srityse kolokviumo darbai (rusų k.), Vilnius, 1960 m. rugs. 5-10 d.; Palanga, 1960 m. rugs. 12-14 d. - Vilnius, 1962. - p. 113-119.-Bibliogr.:18 pavad.

1961 m.

 1. Nehomogeninių Markovo grandinių lokaliosios ribinės teoremos ir asimptotiniai skleidiniai (rusų k.) // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1961. - 1(1/2). - p. 231-314. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 14 pavad.
 2. Apie silpnai priklausomų atsitiktinių dydžių sumas ir adityvinius procesų funkcionalus (rusų k.) // Lietuvos matematikos rinkinys. - 1961. - 1(1/2). - p. 368.

1960 m.

 1. Keletas naujų rezultatų silpnai priklausomų atsitiktinių dydžių sumoms: (rusų k.) [Praneš. santr.] // Tikimybių teorija ir jos taikymai (rusų k.). - 1960. - 5(2). - p. 258-259. - Bibliogr.: 14 pavad. 
 2. Kai kurie procesų funkcionalai (rusų k.) // Transactions of the second Prague conference on information theory, statistical decision functions, random processes, Liblice, june 1-6, 1959 m. birž. 1-6 d. - Prague, 1960. - p. 593-595.
 3. Nehomogeninių Markovo grandinių ribinės teoremos (rusų k.): (Tezės) // Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos sąjunginio pasitarimo darbai (rusų k.), Jerevanas, 1958 m. rugs. 19-25 d. - Jerevanas, 1960. - p. 45-47.

1959 m.

 1. Nehomogeninių Markovo grandinių lokaliosios ribinės teoremos (rusų k.): Fiz.-mat. moksl. kand. disertacijos autoreferatas: 01.01.05 - Tikimybių teorija ir matematinė statistika / Moksl. vad. A. Linikas. - Leningradas, 1959. - 8 p. - (Leningrado A.Ždanovo vardo VU). - Bibliogr.: 7 pavad.

1957 m.

 1. Nehomogeninių Markovo grandinių asimptotinis skleidinys (rusų k.): (Akad. A.N. Kolmogorovo pristatytas 1956.08.20) // TSRS MA pranešimai (rusų k.). - 1957. - 112(2). - p. 206. - Bibliogr.: 1 pavad.
 2. Lokalioji ribinė teorema nehomogeninėms Markovo grandinėms skaičių galimų būsenų atveju (rusų k.): (Akad. A.N. Kolmogorovo pristatytas 1957.03.14) // TSRS MA pranešimai (rusų k.). - 1957. - 115(5). - p. 872-873. - Bibliogr.: 2 pavad.

1956 m.

 1. Nehomogeninių Markovo grandinių lokalioji ribinė teorema (rusų k.) // 3-čiojo sąjunginio matematikų suvažiavimo darbai, Maskva , 1956 m. birž.-liepa. - Maskva, 1956. - T. 1. - p. 131-132.
 2. Apie nehomogeninių Markovo grandinių lokaliąją ribinę teoremą (rusų k.): (Akad. A.N. Kolmogorovo pristatytas 1955.12.26) // TSRS MA pranešimai (rusų k.). - 1956. - 107(4). - p. 516-519. - Bibliogr.: 5 pavad.

1955 m.

 1. Nelyginio skaičiaus reiškimas trijų beveik lygių pirminių skaičių suma // Mokslo darbai. Matematikos, fizikos ir chemijos m. ser. / Vilniaus valst. A. Kapsuko univ. - 1955. - 3. - p. 5-23. - Santr. rus. - Bibliogr.: 7 pavad.

 

Disertacijos, monografijos ir specialieji leidiniai

 1. Limit Theorems of the Probability Theory (Vytauto Statulevičiaus garbei skirtos konferencijos pranešimai; red. F.Götze, A. Paulauskas ir J.A. Prochorovas), Acta Appl. Math. (ISSN 0167-8019) 58(1–3) (1999) 1–357.
 2. Limit Theorems for Large Deviations (su L. Saulimi; rusų k.). Itogi Nauki i Techniki, T. 81. Ser. Problemy matematiki: Fundamentalnye Napravlenija. Maskva, 1991, p.p. 219–312.
 3. Limit Theorems for Large Deviations (su L. Saulimi; anglų k.). Kluwer, Dordrecht, 1991, 232 p. ISBN 0-7923-1475-1.
 4. Limit Theorems for Large Deviations (su L. Saulimi; rusų k.). Mokslas, Vilnius, 1989. 207 p. ISBN 5-420-00739-3.
 5. Research on Limit Theorems of the Probability Theory (rusų k.) Habilituoto daktaro (daktaro) disertacija. Vilnius, 1967.
 6. Local Limit Theorems for Inhomogeneos Markov Chains (rusų k.). Daktaro (mokslų kandidato) disertacija. Leningradas, 1959.

 

Mokslo populiarinimo straipsniai ir pasisakymai

1999 m.

 1. Akademikas A. Statulevičius, patyręs sunkią širdies operaciją, užbėga laiptais į šeštą aukštą: Akademikas atsakė į „Respublikos“ žurnalistės klausimus / [Užrašė] A. Šėmienė // Respublika. – 1999. – Bal. 12. - p. 23: iliustr. - (Gyvenimo būdas).
 2. Gerbiamoji redakcija: [Akademikas A. Statulevičius laikraščiui komentuoja didžiosios Fermat teoremos įrodinėjimo sudėtingumą] // Mokslo Lietuva. - 1999. - Nr. 11. - p. 14. - (Mūsų publikacijų pėdsakais).
 3. Pagarba praeičiai neturi nustelbti dabarties ir ateities: [Nuomonė ginče dėl Katedros aikštės] / A. Gaižutis, A. Juodka, A. Kontrimavičius, ... A. Statulevičius... // Lietuvos aidas. - 1999. - Geg. 7. - p. 11. - Aut.: A. Gaižutis, akad., A. Juodka, Lietuvos MA prezidentas, Europos mokslų ir menų akad. narys, A. Kontrimavičius, akad., ... A. Statulevičius, akad.
 4. Siekiau mokslo, aukodamas asmeninį gyvenimą // Mokslo Lietuva. - 1999. - Vas. 18 / kovo 3 (Nr. 4). - p. 16. - (Svarstome aukšt. mokslo įstatymo projektą: Ar keistina mokslo laipsnių ir vardų sistema). - Aut.: Prof. habil. dr. A. Statulevičius, Matem. ir inform. inst. senato pirm.

1998 m.

 1. Pasaulio matematikai į Vilnių vėl rinksis neatsitiktinai: [Dėl 7-osios Vilniaus tikimybių teorijos ir matem. statistikos konf. ir 22-ojo Europos statistikų kongreso] / A. Pragarauskas, A. Statulevičius // Lietuvos rytas. - 1998. - Rugpj. 5. - p. 4. - Parašas: A. Pragarauskas, A. Statulevičius, Lietuvos MA nariai.
 2. Šarūnas Raudys – metų žmogus // Mokslo Lietuva. - 1998. - Bal. 9. - p. 3. - Aut.: A. Statulevičius, akad.
 3. Šarūnas Raudys – tarptautinis metų žmogus // Lietuvos aidas. - 1998. - Kovo 18. - p. 15. - Aut.: A. Statulevičius, akad.
 4. Vilniui pavyko išsaugoti gerą vardą: [Dėl 7-osios Vilniaus tikimybių teorijos ir matem. statistikos konf.] / A. Statulevičius, A. Plikusas // Langas: "Mokslo Lietuvos" priedas. - 1998. - Rugs. 10. - Nr. 15(173). - p. 1: iliustr. - (Pasaulio matematikų simpoziumas Vilniuje). - Aut.: Prof. habil. dr. A. Statulevičius - org. kom. pirm.; Dr. A. Plikusas - konf. sekr.

1995 m.

 1. Tokių verslo žmonių mums labai trūksta: [Sveikinimas] // Savininkas. - 1995. - Nr. 18. - p. 1. - (Įžymiam Lietuvos rinkos ekonomikos teoretikui ir praktikui Genadijui Konopliovui šiandieną sukanka 50 metų. Sveikiname). - Aut.: A. Statulevičius, akad.
 2. Tų darbų konkretumas: [A. Statulevičiaus pasisakymas G. Konopliovo "Rinktinių raštų" 1 tomo pristatymo iškilmėse] // Savininkas. - 1995. - Nr. 23. - p. 2: portr. - (Svarūs žodžiai apie nuosavybę). - Aut.: Akad. A. Statulevičius.

1994 m.

 1. Dėl mokslo ir studijų Lietuvoje: [Atsiliepimas į A. Juodkos interviu "Dar moku dirbti laboratorijoje", išsp. laikr. "Respublika" 1994 m. saus. 13 d.] // Respublika. - 1994. - Vas. 1. - p. 20. - Parašas: Vytautas Statulevičius, Matem. ir informatikos inst. dir., institutų su VDU asociacijos viceprezidentas, Lietuvos MA narys.
 2. Kruonio elektrinė: Kas pasinaudojo matematikų skaičiavimais?: [Pokalbis su akad. A. Statulevičiumi apie Kruonio hidroakumuliuojančios elektrinės ekolog. ekspertizės kom-jos veiklą / Užrašė] S. Valys // Lietuvos rytas. - 1994. - Bal. 5. - p. 16.
 3. Mokslas, kasdieninė ekonomika ir politika: Įspūdžiai, pamąstymai, sugrįžus iš Amerikos // Diena. - 1994. - Liep. 28. - p. 7: portr. - Aut.: A. Statulevičius, Matem. ir informatikos inst. dir., VDU Taikomosios matem. ir statistikos kat. ved.

1993 m.

 1. Ką daryti su ligoniu?: [Pokalbis su akad. A. Statulevičiumi apie ekon. padėtį Lietuvoje] / Kalbėjosi F. Mačianskas // Savininkas. - 1993. - Gruod. 10-16 (Nr. 36). - p. 5: portr.
 2. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (pirmojo šaukimo) antroji sesija, [Vilnius], 1991 m. saus. 24, 28-29, 31 d.; vas. 1, 4-5, 11 d., 108-121 posėdžiai: Stenogramos: [Ir A. Statulevičiaus pasisakymas]. - Vilnius, 1993. - T. 25. - p. 157.
 3. Matematika: Tai mokslo kalba: Interviu su tradic. šeštosios tarptaut. Vilniaus tikimybių teorijos ir matem. statistikos konf. org. k-to pirm. akad. A. Statulevičiumi / Kalbėjosi S. Keblikas // Tiesa. - 1993. - Birž. 18. - p. 5: portr.
 4. Pamąstymai prieš rinkimus [į prezidentus] // Tiesa. - 1993. - Vas. 12. - p. 5: portr. - Parašas: A. Statulevičius, Matem. ir informatikos inst. dir., Lietuvos MA narys. - (Atgarsiai, vertinimai).
 5. Nikolaj Nikolajevič Čencov (19 02 1930 - 05 07 1992): [Nekrologas](rusų k.) / ... A. Statulevičius ... // Tikimybių teorija ir jos taikymai. (rusų k.) - 1993. - 38(3). - p. 613-623. - Bibliogr.: 107 pavad. - Tas pats žurn. angl.: Theory of probability and its applications. - p. 506-515. - Antr.: Nikolai Nikolaevich Chentsov (February 19, 1930 - July 5, 1992).

1992 m.

 1. Ar sukvailės Lietuva?: [Apie mokslą] // Moksleivis. - 1992. - Nr. 5/6. - p. 6-7: portr.
 2. Mokslas ir valstybė // Mokslas ir gyvenimas. - 1992. - Nr. 1. - p. 11, 35. - Aut.: A. Statulevičius, MA narys, Vytauto Didžiojo univ. prof.
 3. Pesimistas iškart skęsta, optimistas riša plaustą // Lietuvos rytas. - 1992. - Vas. 26.
 4. "Prašom išdėstyti raštu...": [Pokalbis su buv. Fizikos ir matem. inst. dir. A. Statulevičiumi / Užrašė] d. Petkauskaitė // RVL: Respublikos vak. laikr. - 1992. - Saus. 15. - p. 3: portr.
 5. "Profesorių p. Brazdžiūną aš atsimenu..." // Akademikas Povilas Brazdžiūnas / Sudarė: E. Balnytė, A. Kalesinskas, E. Makariūnienė. - Vilnius, 1992. - p. 209-210.

1991 m.

 1. Ir vėl nafta! // Lietuvos rytas. - 1991. - Liep. 24. - p. 1-2. - Aut.: Akademikas, Lietuvos MA Matem. ir informatikos inst. dir.
 2. Lietuva ir matematika: [Pokalbis su Lietuvos MA viceprezidentu akad. A. Statulevičiumi / Užrašė] A. Limantas // Kauno tiesa. - 1991. - Vas. 23 (Nr. 3). - p. 5: portr.
 3. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (pirmojo šaukimo) pirmoji sesija, [Vilnius], 1990 m. geg. 2-4, 8, 10, 15 d., 51-62 posėdžiai: Stenogramos: [Ir A. Statulevičiaus kalba, grįžus iš Amerikos]. - Vilnius, 1991. - T. 7. - p. 342-344.
 4. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (pirmojo šaukimo) pirmoji sesija, [Vilnius], 1990 m. birž. 15, 19-21, 26, 28 d., neeilinis, 84-92 posėdžiai: Stenogramos: [Ir A. Statulevičiaus pasisakymas]. - Vilnius, 1991. - T. 10. - p. 361, 435.
 5. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (pirmojo šaukimo) pirmoji sesija, [Vilnius], 1990 m. birž. 29; liep. 3-5, 10-11 d., 93-103 posėdžiai: Stenogramos: [Ir A. Statulevičiaus pasisakymas]. - Vilnius, 1991. - T. 11. - p. 3, 12-14.
 6. Mokslo atgimimo ženklai: [Lietuvos MA viceprezidento A. Statulevičiaus pasakojimas apie akademikų ir narių rinkimus / Užrašė] T. Kezienė // Tiesa. - 1991. - Saus. 5. - p. 1, 7.
 7. "Pirmajam eiti sunkiausia": [A. Statulevičius džiaugiasi ir dalijasi mintimis apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą] // Tiesa. - 1991. - Saus. 22. - Parašas: LMA viceprezidentas A. Statulevičius.

1990 m.

 1. "Būtį kiekvienas suvokiame..." / A. Avižienis, A. Statulevičius // Mokslas ir Lietuva. - 1990. - Nr. 1. - p. 1. - Aut.: Prof. A. Avižienis, Kalifornijos univ., Akad. A. Statulevičius, LMA. - Tas pats žurn. angl.: Science, Arts & Lithuania. - p. 1. - Antr.: "Each of us conceives existence...".
 2. The Hon. Christofer Cox U.S. Congress, Washington d.C. = [Gerb. Kristofui Koksui, JAV kongresas, Vašingtonas: Akademiko laiškas, kuriame prašoma kongresmeno atkreipti prezidento Dž. Bušo dėmesį dėl Lietuvos] // Lietuvių dienos. - Los Angeles, 1990. - 40(4). - p. 21. - Parašas: Chairman, USSR People's Deputics from Lithuania, Academician A. Statulevičius (Currently a Visiting Professor at the Computer Science Department at UCLA (University of California, Los Angeles) until April 27, 1990).
 3. Kodėl aš pasirašiau Kreipimąsi: [Apie Lietuvos Respublikos Aukšč. Tarybos veiklą] // Tiesa. - 1990. - Rugpj. 18. - p. 1-2. - (Laiškas redakcijai).
 4. Kreipimasis į Lietuvos žmones / A. Marcinkevičius, R. Gudaitis, A. Juozaitis, E. Vilkas, A. Statulevičius ir kt. // Respublika. - 1990. - Liep. 31. - p. 1; Tiesa. - 1990. - Rugpj. 1. - p. 1.
 5. Lietuva be demokratijos - Lietuva be ateities: [LKP CK 5-ame plenume ir dalyvio A. Statulevičiaus pasisakymas] // Tiesa. - 1990. - Birž. 20.
 6. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas, [Vilnius], 1988 m. spal. 22-23 d.: [Ir A. Statulevičiaus kalba]. - Vilnius, 1990. - p. 124-126.
 7. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (pirmojo šaukimo) pirmoji sesija, [Vilnius], 1990 m. kovo 10-13 d., 1-7 posėdžiai: Stenogramos: [Ir TSRS liaudies deputato A. Statulevičiaus pasisakymai]. - Vilnius, 1990. - [T. 1]. - p. 29, 34, 49-50.
 8. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos (vienuoliktojo šaukimo) penkioliktoji sesija, [Vilnius], 1989 m. lapkr. 23-24 d.; gruod. 4-7 d.: Stenogramos: [Ir A. Statulevičiaus kalbos ir pasisakymai]. - Vilnius, 1990. - p. 22-23, 81-82, 105-106, 193-194, 371.
 9. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos (vienuoliktojo šaukimo) šešioliktoji sesija, [Vilnius], 1990 m. saus. 15 d.: Stenogramos: [Ir A. Statulevičiaus kalbos ir pasisakymai]. - Vilnius, 1990. - p. 9-10, 12, 48, 56, 63.
 10. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos (vienuoliktojo šaukimo) septynioliktoji sesija, [Vilnius], 1990 m. vas. 7-9 d., vas. 12-14 d.: Stenogramos: [Ir A. Statulevičiaus kalbos ir pasisakymai]. - Vilnius, 1990. - p. 63-64, 175, 244, 252, 254, 286, 386, 387, 388, 468.
 11. Prof. dr. Vytauto Statulevičiaus kalba Baltų Laisvės lygos konferencijoje, Los Angeles, [1990 m. bal. 27 d.] // Lietuvių dienos. - Los Angeles, 1990. - 40(3). - p. 11: iliustr. - Aut.: A. Statulevičius, Lietuvos MA viceprezidentas, Matem. ir kibernetikos inst. dir., dabar vizituojantis profesorius UCLA (Los Angeles. California).
 12. Dvi parodos. 2: (rusų k.) [Apie knygų parodas Taškente 1986 m. ir Vilniuje 1989 m.] / E. Žalys, A. Statulevičius, A. Chochlov // Tikimybių teorija ir jos taikymai. (rusų k.) - 1990. - 35(1). - p. 189-196. -
 13. Kaip Jūs vertinate politinę situaciją Lietuvoje?: (rusų k.) [Į klausimą atsako A. Statulevičius] / Kalbėjosi S.Romanovskij // Sobesednik (rusų k.). - 1990. - Nr. 12. - p. 2. - (Press-opros).
 14. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos (vienuoliktojo šaukimo) tryliktoji sesija, Vilnius, 1989 m. rugsėjo 22-23, 28-30 d. : Stenogr. ataskaita: (rusų k.) [Ir deputato A. Statulevičiaus kalbos ir pasisakymai]. - Vilnius, 1990. - p. 9, 16, 102, 114-116, 230-231, 308, 337, 353, 362, 376-377.
 15. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos (vienuoliktojo šaukimo) keturioliktoji sesija, [Vilnius], 1989 m. gruodžio 3-4 d. : Stenogr. ataskaita: (rusų k.) [Ir A. Statulevičiaus kalba ir pasisakymas]. - Vilnius, 1990. - p. 108, 126-128.

1989 m.

 1. Dėl avarijos Jonavos "Azoto" gamybiniame susivienijime: Komisijos, sudarytos šios avarijos priežastims ir padariniams nustatyti, pirmininko, deputato Vytauto Statulevičiaus informacija // Tiesa. - 1989. - Liep. 6. - p. 2; Czerwony Sztandar. - 7 lip.; Sovietskaja Litva. - liep. 6 d.
 2. Deputato Vytauto Statulevičiaus kalba: Devintojo posėdžio diskusijos dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos referendumo įstatymo (projekto) // Tiesa. - 1989. - Spal. 6. - p. 3. - (Vienuoliktojo šaukimo Lietuvos TSR Aukšč. Tarybos tryliktoji sesija); Czerwony Sztandar. - 6 paźdz.; Sovietskaja Litva. - spal. 6 d.
 3. Deputato Vytauto Statulevičiaus kalba: Diskusijos dėl informacijos apie 1939 m. Vokietijos-TSRS sutarčių ir jų pasekmių tyrimo komis. darbą // Tiesa. - 1989. - Rugs. 27. - p. 1-2. - (Vienuoliktojo šaukimo Lietuvos TSR Aukšč. Tarybos tryliktoji sesija); Czerwony Sztandar. - 27 wrześ.; Sovietskaja Litva. - rugs. 27 d.
 4. Deputato Vytauto Statulevičiaus kalba: Diskusijos dėl pranešimo apie Lietuvos TSR įstatymo dėl Lietuvos TSR Konstitucijos (pagrindinio įstatymo) pakeitimo ir papildymo projektą, apie Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų rinkimų įstatymo projektą, apie Lietuvos TSR Vietinių Liaudies Deputatų Tarybų deputatų įgaliojimų pratęsimą // Tiesa. - 1989. - Spal. 1. - p. 2. - (Vienuoliktojo šaukimo Lietuvos TSR Aukšč. Tarybos tryliktoji sesija); Czerwony Sztandar. - 1 paźdz.; Sovietskaja Litva . - spal. 1 d.
 5. Deputato Vytauto Statulevičiaus kalba: Diskusijos dėl pranešimo apie Lietuvos TSR Konstitucijos 11, 31, 37 ir 70 straipsnių pataisų projektus // Tiesa. - 1989. - Geg. 20. - p. 2. - (Vienuoliktojo šaukimo Lietuvos TSR Aukšč. Tarybos vienuoliktoji sesija); Czerwony Sztandar. - 20 maja; Sovietskaja Litva. - geg. 20 d.
 6. Deputato A. Statulevičiaus kalba // Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos (vienuoliktojo šaukimo) vienuoliktoji sesija, [Vilnius], 1989 m. geg. 18 d.: Stenogramos. - Vilnius, 1989. - p. 21-23.
 7. Dvi valandos pas seniūną / Kalbėjosi A. Anskaitis // Tarybų darbas. - 1989. - Nr. 8. - p. 2-5: portr. - (Interviu su apmąstymais).
 8. Į politiką patekau per ekologiją: Interviu su akad. A. Statulevičiumi / Užrašė T. Daščiorienė // Mokslas ir technika. - 1989. - Nr. 12. - p. 2-3: portr.
 9. Kaip pereiti pelkę: Mintys iš Resp. Aukšč. Tarybos 11 šaukimo 13 sesijos: [Ir A. Statulevičiaus pasisakymas] / Užrašė: G. Milkevičiūtė, A. Mikoliūnas // Vakarinės naujienos. - 1989. - Rugs. 25. - p. 1. - Tas pats laikr. rus.
 10. Ko pageidautų Mokslų akademija iš aukštosios mokyklos? // Tautinė aukštosios mokyklos koncepcija ir Kauno universitetas: Moksl. konf., Kaunas, 1989 m. bal. 26-28 d. - Kaunas, 1989. - p. 10.
 11. Kompiuteriai, informatika ir ... lietuvių kalba: [Dėl Lietuvos TSR MA Matem. ir kibernetikos inst. įvykusio statist. valdymo problemų seminaro] / A. Statulevičius, L. Telksnys // Komjaunimo tiesa. - 1989. - Kovo 16. - p. 1: iliustr. - Tas pats laikr. rus.
 12. Lietuvybės centras Kaune: [Apie Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centrą Kaune] / G. Kuprevičius, A. Statulevičius, A. Antanaitis, G. Kostkevičius // Kauno tiesa. - 1989. - Rugpj. 30. - p. 5. - Parašai: G. Kuprevičius, LTSR Kultūros inst. pirm. pavad., A. Statulevičius, LTSR MA viceprezidentas, A. Antanaitis, Sąjūdžio Seimo Tarybos narys, G. Kostkevičius, Sąjūdžio Seimo narys.
 13. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos (vienuoliktojo šaukimo) dešimtoji sesija, [Vilnius], 1988 m. lapkr. 17-18 d.: Stenogramos: [Ir A. Statulevičiaus kalbos ir pasisakymai]. - Vilnius, 1989. - p. 127, 130-132, 143-144.
 14. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos (vienuoliktojo šaukimo) dvyliktoji sesija, [Vilnius], 1989 m. liep. 4-5 d.: Stenogramos: [Ir A. Statulevičiaus kalbos ir pasisakymai]. - Vilnius, 1989. - p. 96, 127, 129-136, 136-137, 202.
 15. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos (vienuoliktojo šaukimo) keturioliktoji sesija, [Vilnius], 1989 m. gruod. 3-4 d.: Stenogramos: [Ir A. Statulevičiaus kalbos ir pasisakymai]. - Vilnius, 1989. - p. 98, 114-116.
 16. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos (vienuoliktojo šaukimo) tryliktoji sesija, [Vilnius], 1989 m. rugs. 22-23 d., 28-30 d.: Stenogramos: [Ir A. Statulevičiaus kalbos ir pasisakymai]. - Vilnius, 1989. - p. 9, 14, 89, 100-102, 204, 272, 297, 312, 320, 332-333.
 17. Lietuvos TSR Mokslų akademijos viceprezidento, LKP CK nario Vytauto Statulevičiaus kalba: Diskusijos dėl LKP veiklos pertvarkos ir LKP 20-jo suvažiavimo sušaukimo // Tiesa. - 1989. - Spal. 17. - p. 3. - (Lietuvos komunistų partijos CK 21-asis plenumas); Czerwony Sztandar. - 17 paźdz.; Sovietskaja Litva. - spal. 17 d.
 18. Matematikai žvalgo sistemas: [Dėl Vilniuje įvyksiančios 5-osios tikimybių teorijos ir matem. statistikos pasaulio šalių specialistų konf.] / A. Statulevičius, A. Žalys // Tiesa. - 1989. - Birž. 25.
 19. Nostalgija: Ar grįšime atgal?: [Pasikalbėjimas su Lietuvos TSR MA viceprezidentu A. Statulevičiumi apie LKP CK plenumą / Užrašė] A. Svirbutavičiūtė // Komjaunimo tiesa. - 1989. - Kovo 7. - p. 1, 3. - Tas pats laikr. rus.
 20. Tikrų garantijų, deja, nėra: Dar kartą apie Ignalinos atom. elektrinės trečiąjį bloką // Tiesa. - 1989. - Kovo 15. - p. 4. - (Atviras laiškas technikos m. dr. A. Adamovui). - Aut.: A. Statulevičius, Lietuvos TSR MA viceprezidentas, Matem. ir kibernetikos inst. dir.; Czerwony Sztandar. - 15 marca; Sovietskaja Litva. - kovo 15 d.
 21. Tikslo siekiame nuosekliai ir atkakliai: Interviu telefonu su TSRS liaudies deputatu A. Statulevičiumi / Kalbėjosi A. Grigaliūnas // Tiesa. - 1989. - Birž. 7. - p. 1. - (Alio! Jums skambina iš "Tiesos").
 22. Dvi parodos. 1: (rusų k.) [Apie knygų parodas Taškente 1986 m. ir Vilniuje 1989 m.] / E. Žalys, A. Statulevičius, A. Chochlov // Tikimybių teorija ir jos taikymai. (rusų k.) - 1989. - 34(4). - p. 817-825.
 23. Vienas suvažiavimas, dvi partijos: (rusų k.) [Dėl LKP 20-ojo suvažiavimo] / Užrašė S. Romanovskij // Sobesednik: kasdien. il. priedas prie "Komsomoljskaja pravda". (rusų k.) - 1989. - Nr. 52. - p. 2.
 24. TSRS liaudies deputatų pirmasis suvažiavimas, [Maskva], 1989 m. geg. 25 - birž. 9 d.: Stenogr. ataskaita: (rusų k.) [Ir liaudies deputato A. Statulevičiaus pasisakymas]. - Maskva, 1989. - T. 1. - p. 122-123; Izvestija. - 1989. - geg. 28 d. - p. 3.

1988 m.

 1. Apie Baltiją, naftą ir Trojos arklį: Interviu [su akad. A. Statulevičiumi, tarptaut. pasitarimo ekol. klausimais dalyviu] / A. Bajoras // Tarybinė Klaipėda. - 1988. - Rugs. 21. - p. 8: iliustr. - Tas pats laikr. rus.
 2. Deputato A. Statulevičiaus kalba // Tiesa. - 1988. - Lapkr. 26. - p. 2. - (Vienuoliktojo šaukimo Lietuvos TSR Aukšč. Tarybos dešimtoji sesija); Czerwony Sztandar. - 26 list.; Sovietskaja Litva. - lapkr. 26 d.
 3. Gelbėjimo ratas pamariui: [A. Statulevičiaus pasisakymai susitikime su Klaipėdos įmonių vadovais Lietuvos Mokslų akademijoje / Užrašė] T. Kezienė // Tiesa. - 1988. - Lapkr. 21. - p. 1. - (Mokslas - gamybai).
 4. Lietuvai atstovaujantiems TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatams: [Priesakai] / A. Požela, R. Rajackas, A. Statulevičius, E. Vilkas, A. Žukauskas // Tiesa. - 1988. - Lapkr. 26. - p. 1; Czerwony Sztandar. - 27 list.; Sovietskaja Litva. - lapkr. 27 d.
 5. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas: [Ir A. Statulevičiaus kalba] // Atgimimas. - 1988. - Lapkr. 29 (Nr. 9). - p. 6.
 6. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos (vienuoliktojo šaukimo) septintoji ir aštuntoji sesijos, [Vilnius], 1987 m. lapkr. 11 d.: Stenogramos: [Ir A. Statulevičiaus kalba]. - Vilnius, 1988. - p. 91-92. 
 7. Nerimą kelianti statistika: [Pasisakymas posėdyje ekol. klausimais Noreikiškėse / Užrašė] A. Kezys // Tiesa. - 1988. - Birž. 28.
 8. Nuo Vyžuonos upės iki Marių ir Baltijos jūros: Pokalbis apie vandenų apsaugą ir jų aplinką / Kalbėjosi L. Grudzinskas // Švyturys. - 1988. - Nr. 5. - p. 4-7: portr., iliustr.
 9. Persitvarkymui - mokslininkų iniciatyvą, kūrybinę mintį: [Ir A. Statulevičiaus kalba Lietuvos TSR Mokslų akademijoje susitikime su TSKP Politinio biuro nariu ir TSKP CK sekretoriumi A. Jakovlevu] // Tiesa. - 1988. - Rugpj. 14. - p. 2: iliustr.; Czerwony Sztandar. - 14 sierp.; Sovietskaja Litva. - rugs. 14 d.

1987 m.

 1. Ar mums reikia dainų švenčių?: [Kvietimas prisidėti prie dainų švenčių tolesnio tobulinimo] / R. Baltrušaitis, A. Bielinis, A. Buračas, A. Jakelaitis, K. Kaveckas, Č. Kudaba, m. Meškauskienė, S. Sondeckis, A. Statulevičius // Literatūra ir menas. - 1987. - Rugpj. 22 (Nr. 34). - p. 2.
 2. Kam reikalinga kompiuterizacija / A. Statulevičius, A. Zalatorius // Mokslas ir technika. - 1987. - Nr. 7. - p. 7-9: iliustr.
 3. Mokslinio gamybinio susivienijimo "Ekologija" uždaviniai ir perspektyvos // Mokslinė-techninė visuomenė - aplinkosaugai / Sudaryt. A. Prunskus. - Vilnius, 1987. - p. 26-29.
 4. Praktinis tiksliųjų mokslų taikymas / A. Blužas, A. Griškevičius, A. Statulevičius, d. Švitra, L. Telksnys // Mokslas ir technika. - 1987. - Nr. 4. - p. 11.
 5. Su meile darbui: Pokalbis su Vytautu Statulevičiumi // Mokslas ir gyvenimas. - 1987. - Nr. 1. - p. 2-3: portr.
 6. Nerijos pakrantėms - švari jūra: (rusų k.) [Apie atmestą projektą pradėti naftos gavybą Baltijos šelfe prie Neringos] // Ukraina. - Kijevas, 1987. - Nr. 21. - p. 9.
 7. Bendras reikalas: [Dėl ekol. problemų] // Sovietskaja Litva. - 1987. - lapkr. 21 d.
 8. Kviečia gintaro kraštas: TSRS Pasiekimų parodoje vyksta Lietuvos TSR dienos: (rusų k.) [Kalba ir Lietuvos TSR MA viceprezidentas A. Statulevičius / Užrašė N. Maidanskaja] // Sovietskaja kultūra. - 1987. - rugs. 12 d. (Nr. 110). - p. 1: iliustr.

1986 m.

 1. Baltijos jūros apsaugai: [Lietuvos TSR MA viceprezidento akad. A. Statulevičiaus pasakojimas apie gamtos aps. priemones, ruošiantis eksploatuoti naftos telkinį Baltijos jūros šelfe] // Tiesa. - 1986. - Gruod. 5; Czerwony Sztandar. - 5 grud.; Sovietskaja Litva. - gruod. 5 d.
 2. Neriją sukūrė gamta, išsaugoti privalo žmonės: [Į skaitytojų klausimus apie naftos telkinį Baltijos jūros šelfe atsako A. Statulevičius] / Kalbėjosi T. Kezienė // Tiesa. - 1986. - Spal. 29. - ("Tiesos" interviu aktualia tema); Sovietskaja Litva. - 1986. - spalio 29 d.
 3. Pasišventęs mokslui ir sportui: [Lietuvos TSR MA viceprezidentą akad. A. Statulevičių / kalbino] O. Nosevičienė // Vakarinės naujienos. - 1986. - Saus. 25. - (Vilniečiai apie Vilnių). - Tas pats laikr. rus.
 4. Į darbą - su meile: (rusų k.) [Lietuvos TSR MA viceprezidentą, Respublikos "Žinijos" d-jos pirm. A. Statulevičių / kalbino I. Zykova] // Lektoriaus žodis (rusų k.). - 1986. - Nr. 5. - p. 24-27.

1985 m.

 1. Gamybos intensyvinimas ir moksliniai kadrai: [Dėl moksl. kadrų ugdymo problemų respublikoje] / S. Imbrasas, A. Statulevičius // Mokslas ir technika. - 1985. - Nr. 8. - p. 4-6: diagr.
 2. Ir užrašų knygelė, ir asmeninė kartoteka: Į "Tiesos" koresp. klausimus atsako Lietuvos TSR MA viceprezidentas A. Statulevičius / Kalbėjosi A. Šaknys // Tiesa. - 1985. - Bal. 17. - p. 2.
 3. Kas paklūsta tikimybių dėsniams: [Apie 4-ąją Vilniaus tarptaut. tikimybių teorijos ir matem. statistikos konf.] / A. Statulevičius, A. Grigelionis // Tiesa. - 1985. - Birž. 23.
 4. Dalykiška parama: (rusų k.) [Dėl priemonių aukštos kvalifikacijos darbininkų ruošimui prof. technikos m-klose pagerinti] // Mokytojų laikraštis (rusų k.). - 1985. - rugs. 26 d.
 5. Mokslininkų kūrybinė draugija: (rusų k.) [Apie 4-ąją Vilniaus tarptaut. tikimybių teorijos ir matem. statistikos konf.] // Sovietskaja Litva. - 1985.- liepos 23 d. - Aut. nurodytas red. prieraše.

1984 m.

 1. Akademikas Vytautas Statulevičius rašo iš Afrikos: [A. Statulevičiaus atsakymas Ievai į jos str. "Akademikas Vytautas Statulevičius rašo iš Meksikos", atsp. "Laisvėje" 1982 m. bal. 9 d.] // Laisvė (JAV). - 1984. - Saus. 13 (Nr. 2). - p. 2.
 2. Mokslo žinias skleidžiant: [Dėl "Žinijos" d-jos veiklos ir uždavinių] // Komunistas. - 1984. - Nr. 10. - p. 41-47. - Tas pats žurn. rus.
 3. Skaičiavimo technika - darbštumui ir gabumams ugdyti: [Apie elektron. skaičiavimo mašinų panaudojimą bendr. lavinimo m-klose] / A. Statulevičius, L. Telksnys, m. Sapagovas, G. Grigas // Tiesa. - 1984. - Vas. 22.

1983 m.

 1. Susitikimai su Maskvos mokslininkais: [Maskvos m., Brežnevo raj. mokslo dienų dalyvių pasisakymai] / Užrašė R. Čėsna // Gimtasis kraštas. - 1983. - Bal. 21. - p. 3. - Aut.: A. Statulevičius ir kt.
 2. Žvalumas ir gera nuotaika reikalingi kiekvienam: Laiškas "Tiesos" red.: [Apie tenisą] // Tiesa. - 1983. - Spal. 18: iliustr.
 3. Atsakomųjų priemonių būtinumas: (rusų k.) [Palaiko A. Andropovo kreipimąsi į Reigano administraciją] // Izvestija. - 1983. - gruodžio 4 d. - p. 1. - Parašas: A. Statulevičius, Lietuvos TSR MA Matematikos ir kibernetikos in-to dir. - (Nepalenkiama liaudies valia).

1982 m.

 1. Lietuvos TSR MA akademikas V.A.Statulevičius, "Žinijos" draugijos Vilniaus m. skyriaus Valdybos pirmininkas: (rusų k.) Ištraukos iš delegatų pasisakymų draugijos suvažiavimo sekcijų posėdžiuose // Nauka i žiznj. - 1982. - Nr. 10. - p. 17. - ("Žinijos" draugijos Sąjunginio suvažiavimo proga).
 2. Aštuntasis visasąjunginis "Žinijos" draugijos suvažiavimas: (rusų k.) [Ir A. Statulevičiaus kalba] // Znanije - Sila. - 1982. - Nr. 11. - p. 4-5.
 3. Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika (rusų k.) / A. Bubnys, A. Malinauskas, A. Novickas, A. Statulevičius, A. Siudikas, A. Tumasonienė // Nesugriaunama sąjunga: [Fotoalbumas su tekstu apie Tarybų Sąjungą]. - Maskva, 1982. - p. 169-187.

1981 m.

 1. Reikšmingų darbų perspektyvos: [Apie tiksliųjų mokslų plėtojimą resp. moksl. tyrimo institutuose] // Mokslas ir gyvenimas. - 1981. - Nr. 9. - p. 2-3. - Aut.: Akad. A. Statulevičius, LTSR MA Fizikos, technikos ir matem. m. sk. akad. sekr.
 2. Sagdy Xacanovič Siraždinov: (rusų k) (60-ųjų gimimo metinių proga): [Matematikas, Uzbekijos TSR MA viceprezidentas] // Uspiechi matematičeskich nauk. - 1981. - 36(6). - p. 237-242. - Bibliogr.: [65] pavad. - Aut.: ... V.Statulevičius ir kt.

1979 m.

 1. Kada žmogus laimingas: Keletas naujamet. klausimų Lietuvos TSR MA Matemat. ir kibernetikos inst. dir., akad., prof. dr. A. Statulevičiui // Kalba Vilnius. - 1979. - Nr. 52. - p. 3. - (Naujamet. interviu).
 2. Matematika ir matematikai šiandien: [Su trumpomis biogr. žiniomis] // Mokslas ir gyvenimas. - 1979. - Nr. 11. - p. 2-3: portr.

1978 m.

 1. Būti lektoriumi - atsakingos pareigos: "Žinijos" d-jos Vilniaus m. org. v-bos pirmininko pasisakymas // Vakarinės naujienos. - 1978. - Spal. 6. - Tas pats laikr. rus.
 2. "Hinc itur ad astra": [Vilniaus univ. 400 m. jubiliejaus proga] // Jaunimo gretos. - 1978. - Nr. 12. - p. 16-17: portr. - Pasisakymai: A. Statulevičius ir kt.

1977 m.

 1. Įtaigus žodis - didelė jėga: [Apie "Žinijos" d-jos veiklą] // Vakarinės naujienos. - 1977. - Vas. 24. - p. 1. - (Šiandien "Žinijos" d-jos Vilniaus miesto organizacijos atask. rinkim. konf.). - Aut.: A. Statulevičius, "Žinijos" d-jos Vilniaus m. org. v-bos pirm., LTSR MA akad. - Tas pats laikr. rus.
 2. Matematikos kuriamosios galios: [Apie 2-ąją tarpaut. tikimybių teorijos ir matem. statistikos konf. Vilniuje] // Tiesa. - 1977. - Birž. 29.
 3. Pasitikėjimo matas: [A. Statulevičius atsako į laikr. anketą] // Sportas. - 1977. - Vas. 3; Ńīāåņńźčé ńļīšņ. - 26 ˙ķā. - p. 1: portr.
 4. Sėkmės laidas - kolektyvinės pastangos: (rusų k.) [Apie Matem. ir kibernetikos inst.] // Sovietskaja Litva. - 1977. - bal. 19 d.
 5. Atradimai ant "plunksnos smaigalio": (rusų k.) [Interviu apie mokslą / Koresp. N. Romanovič // Sovietskaja Litva. - 1977. - kovo 5 d.

1976 m.

 1. Aktualiausi ir atsakingiausi uždaviniai: [A. Statulevičius pasakoja apie mokslo ir technikos plėtojimo gaires] / Užrašė A. Semaška // Mokslas ir gyvenimas. - 1976. - Nr. 5. - p. 2-4.
 2. Kas ir kaip vertina disertaciją: Akad. A. Statulevičius, TSRS Ministrų Tarybos Aukščiausiosios atestacinės komisijos plenumo narys, atsako į žurnalisto A. Semaškos klausimus // Švyturys. - 1976. - Nr. 12. - p. 14: portr.

1975 m.

 1. Apie komandiruotę į Kanadą. (rusų k.) - Maskva: VINITI, 1975. - 8 p. - (TSRS MA. VINITI).
 2. Darbais džiaugiamės, apie ateitį galvojam // Tiesa. - 1975. - Saus. 1.
 3. Kur mano kelias šaukia: ["...mokslininkui svarbiausia mokslas ir to užmiršti negalima"] // Komjaunimo tiesa. - 1975. - Gruod. 25: portr. - (Kalbamės apie pareigą). - Aut.: A. Statulevičius, LTSR MA Fizikos ir matem. inst. dir., Fiz. ir matem. m. dr., LTSR MA akad., LTSR nusip. mokslo veikėjas. - Tas pats laikr. rus.

1974 m.

 1. Lazerio spindulys ir rasos lašas: Interviu su LTSR MA akad., Fizikos ir matem. inst. dir., fiz.-matem. m. dr., prof. A. Statulevičium / Kalbėjosi A. Guščius // Literatūra ir menas. - 1974. - Vas. 9 (Nr. 6). - p. 4, 11: portr.
 2. Skaitytojo žodis: [Šiltai pasisako apie poeziją: "... savo filosofine išraiška jinai gimininga matematikai"] // Poezijos pavasaris. - Vilnius, 1974. - p. 214-217. - Parašas: Prof. A. Statulevičius, Fiz.-matem. m. dr., LTSR MA tikr. narys.

1973 m.

 1. Žmogus: Specializacija ar universalumas?: Į "Moksleivio" klausimus atsako Lietuvos MA Fizikos ir matem. inst. dir., akad. prof. dr. A. Statulevičius / Kalbėjosi A. Lomsargis // Moksleivis. - 1973. - Nr. 3. - p. 2-4: portr.

1972 m.

 1. Aš imu saulę ir metu...: Teoremos laukia sprendimo: [Apie matematiką ir save / Kalbėjosi] E. Sliesoriūnienė // Jaunimo gretos. - 1972. - Nr. 8. - p. 4-5: portr.
 2. Įtikinančiai, suprantamai, ryškiai: [Iš "Žinijos" d-jos Vilniaus m. organizacijos atask.-rinkim. konf.] // Vakarinės naujienos. - 1972. - Kovo 29. - Tas pats laikr. rus.

1971 m.

 1. Gilios vagos matematikos baruose: [Prof. A. Kubiliaus 50-mečiui] / A. Statulevičius, A. Raudeliūnas // Tiesa. - 1971. - Liep. 27. - Aut.: Prof. dr. A. Statulevičius, LTSR Mokslų akademijos Fiz. ir matem. inst. dir., Doc. A. Raudeliūnas, VVU Matem. ir mechan. fak. dekanas; Sovietskaja Litva - 1971. - liepos 27 d.
 2. Įžanginis žodis: [Paaiškina "Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos taikymai" seminarų darbų paskirtį] // Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos taikymai: Seminaro darbai. - Vilnius, 1971. - Nr. 1. - p. 1. - Aut.: A. Statulevičius, Fizikos ir matem. inst. dir.
 3. Pagarba visiems: [Dėl žmonių bendravimo] // Kultūros barai. - 1971. - Nr. 4. - p. 20-21. - (Atsakomybė); Tiesa. - 1971. - Lapkr. 17. - p. 4.

1970 m.

 1. Kur mūsų matematikai ir fizikai?: [Dėl mokinių žinių pagerinimo] / A. Jonaitis, A. Statulevičius // Tiesa. - 1970. - Lapkr. 15.
 2. Lietuvos matematikai: Darbai ir vardai: Fizikos ir matem. inst. dir., prof. dr. A. Statulevičius atsako į ELTOS koresp. A. Bučelio klausimus // Tiesa. - 1970. - Saus. 7. - p. 1; Czerwony Sztandar. - 9 stycz.; Sovietskaja Litva - sausio 8 d.
 3. Matematika ir jos pritaikymai // Komunistas. - 1970. - Nr. 5. - p. 56-60. - Tas pats žurn. rus.
 4. Naujų atradimų metai: (rusų k.) [Apie Fizikos ir matem. inst. pasiekimus] // Sovietskaja Litva. - 1970. - lapkr. 6 d. - p. 3. - Parašas: Prof., fiz.-mat. dr., Lietuvos TSR MA Fizikos ir mat. in-to dir.

1969 m.

 1. Prof. Z. Žemaitis: [Nekrologas] / A. Barkauskas, p. Brazdžiūnas, ... A. Statulevičius ir kt. // Tiesa. - 1969. - Birž. 25.

1968 m.

 1. Kaip mokyti matematikos // Mokslas ir technika. - 1968. - Nr. 10. - p. 14-16.
 2. Kas ateis į aukštąją mokyklą? // Tiesa. - 1968. - Kovo 24. - (Svarstome visuot. vid. mokymo problemas). - Aut.: A. Statulevičius, fiz.-matem. m. dr., prof., LTSR Aukšt. ir spec. vid. moksl. m-jos Moksl.-metod. tarybos matem. sekc. pirm.
 3. "Norėdami pasakyti, koks bus oras rytoj,...": [A. Statulevičiaus pasisakymas, aptariant A. Repšaus pasiūlytą temą "Asmenybė - visuomenė - kultūra"] // Kultūros barai. - 1968. - Nr. 1(37). - p. 3.

1967 m.

 1. Augimas: [Dėl Lietuvos MA institutų veiklos bei pažangos] / p. Brazdžiūnas, A. Požela, A. Statulevičius // Tiesa. - 1967. - Saus. 20. - p. 2. - (Didžiojo Spalio 50-ąsias metines sutinkant). - Aut.: LTSR MA akad. sekr. p. Brazdžiūnas, Puslaidininkių fizikos inst. dir. A. Požela, Fizikos ir matem. inst. dir. A. Statulevičius.
 2. Tikslas vienas - taika: Praėjusių metų įvykius komentuoja ... mokslininkas: "Su naujom viltim..." // Tiesa. - 1967. - Saus. 1. - p. 5. - Parašas: A. Statulevičius, Lietuvos TSR MA Fizikos ir matem. inst. dir.

1966 m.

 1. [Laiškas, kviečiantis bausti alkoholikus ir chuliganus, sužalojusius mokslininką A. Kudzį] / A. Čyras, E. Rožkovas, A. Statulevičius ir kt. // Tiesa. - 1966. - Liep. 29. - (Moralės temomis). - Aut.: A. Čyras, KPI prorektorius Vilniaus filialui, tech. m. dr., E. Rožkovas, inžinierius, A. Statulevičius, LTSR MA Fiz. ir matem. inst. dir. pav., docentas.

1965 m.

 1. Į pasaulinio garso viršūnę: [Apie Fizikos ir matem. inst. matematikus] // Švyturys. - 1965. - Nr. 23. - p. 1-2: iliustr. - Aut.: A. Statulevičius, Tikimybių teorijos sekt. vad.
 2. Vilnius A. Kapsukas state university: [Dėl darbų iš mašin. vertimo ir matem. lingvistikos Vilniaus univ.] / A. Kubilius, A. Statulevičius, Z. Zacharjas // Current research and development in scientific documentation. - 1965. - Nr. 13. - p. 237.

1964 m.

 1. Gamta, mašina, visuomenė: Mokslininkų diskusija "Švyturio" red. "Žmogau, ar tu nepralenkiamas?": [Dalyvavo A. Statulevičius] // Švyturys. - 1964. - Nr. 24. - p. 16-18: portr.
 2. Puikesnio tikslo nėra: (rusų k.) [Dėl Lietuvos matematikų darbo] // Sovietskaja Litva. - 1964. - spal. 4 d.

1963 m.

 1. Apmąstymai prie televizoriaus: [Dėl Vilniaus televizijos studijos ruošiamų laidų kokybės] // Švyturys. - 1963. - Nr. 8. - p. 13.
 2. Skaičių poetas: [Apie matem. m. dr. A. Kubilių] / A. Prochorovas, A. Statulevičius // Vakarinės naujienos. - 1963. - Saus. 4. - Tas pats laikr. rus.
 3. Kelias į mokslą: (rusų k.) [Apie akad. A. Kubilių] // Sovietskaja Litva. - 1963. - kovo 17 d.

1962 m.

 1. Matematikos dėstymą Kauno Politechnikos institute - į aukštesnį lygį // Mokslas ir technika. - 1962. - Nr. 8. - p. 33: portr. - (Baigiame žurnalo 3 numeryje pradėtą diskusiją apie matem. dėstymą Kauno politechnikos inst.).
 2. Specialybei - visą energiją ir sugebėjimus // Tarybinis studentas. - 1962. - Geg. 7. - Nr. 13. - p. 1: portr.
 3. Priekinėse mokslo fronto linijose: (rusų k.) [Apie A. Matulį] / O. Galdikienė, L. Telksnys, A. Statulevičius // Sovietskaja Litva. - 1962. - kovo 17 d. - (Komunistų ir nepartinių bloko kandidatai).

1961 m.

 1. Broliškos pagalbos dėka: [Apie Lietuvos matematikos pasiekimus] // Tiesa. - 1961. - Saus. 19. - Aut.: LTSR MA Fiz. ir matem. inst. matem. sekt. vadovas.
 2. Matematika - nepaprastas ateities mokslas // Mokslas ir gyvenimas. - 1961. - Nr. 5. - p. 5-8. - Aut.: A. Statulevičius, fiz.-matem. m. kand.
 3. Tėvynės labui: [Apie Lietuvos TSR MA Fizikos ir matem. inst. kolektyvo darbą tikimybių teorijos ir jos pritaikymo srityje] // Tiesa. - 1961. - Lapkr. 7.

1960 m.

 1. Matematika - mokslų karalienė // Tarybinis studentas. - 1960. - Nr. 16/17. - p. 2: portr. - Aut.: A. Statulevičius, fiz.-matem. m. kand.
 2. Respublikos matematikų darbai // Tarybinis mokytojas. - 1960. - Kovo 10. - Nr. 20. - p. 3-4. - Aut.: A. Statulevičius, fiz.-matem. m. kand.
 3. 100 metų vienoje sekundėje: [Apie laimėjimus kibernetikos srityje] // Švyturys. - 1960. - Nr. 22. - p. 4-5. - Aut.: A. Statulevičius, fiz.-matem. m. kand.

1959 m.

 1. Universitetas - tai mano antrieji namai... // Komjaunimo tiesa. - 1959. - Gruod. 2. - Aut.: A. Statulevičius, LTSR MA Fizikos ir matem inst. vyr. moksl. bendr., fiz.-matem. m. kand. - (Kalba buvę auklėtiniai). - Tas pats laikr. rus.

1958 m.

 1. Aukštai vertinami Lietuvos mokslininkų darbai: [Interviu "Vakarinių naujienų" spec. koresp.] // Vakarinės naujienos. - 1958. - Rugs. 10. - p. 3: portr. - Tas pats laikr. rus.
 2. Ką nagrinėja informacijos teorija: [Apie gamybos automatizaciją bei automat. valdymą] // Mokslas ir gyvenimas. - 1958. - Nr. 4. - p. 21-24.

 

 

Vytautas Statulevičius buvo asmenybė, kurios neįmanoma pamiršti. Tai buvo tikras patriotas – Lietuvos, gimtojo Utenos krašto, Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos, mokslo srities, kurioje dirbo. O jo vadovaujamas institutas buvo jam lyg antras sūnus, kuriam jis skyrė daugybę dėmesio ir jėgų, kartais, matyt, nuskriausdamas net šeimą, kuria labai didžiavosi. Stebino A. Statulevičiaus sugebėjimas dirbti – neatitrukdamas nuo daugybės savo veiklos sričių, jis maksimaliai susikoncentruodavo į tai, ką darė tuo metu, ir stengėsi atlikti viską nepriekaištingai.

Apie akademiko reiklumą sau kalba toks faktas. 1999 m., ruošiant paskelbti instituto svetainėje pilną V. Statulevičiaus mokslinių publikacijų sąrašą, jam buvo pateiktas patvirtinti sąrašo projektas. Tuoj pat jį paskaitęs jis pasakė: „Kas čia per publikacija – 3–4 puslapiai. Gėda. Tokiame straipsnelyje nieko iš esmės negalima parašyti. Sąrašas nebūtinai turi būti ilgas, į jį reikia įtraukti tik rimtus straipsnius“. Ir pats iš jo išbraukė „nerimtas“ publikacijas. Tas sąrašas pateikiamas ir čia, tik jau po jo mirties papildytas 2001–2004 metais paskelbtais darbais.

07 1 7020A. Statulevičius gimtinėje su savo „pirmąja meile“ – armonika,apie 1973 m. 07 2 8033 statyba 1A. Stautlevičius mokėjo ne tik linksmintis, bet ir dirbti. Sodo namo statyboje, apie 1984 m. 07 4 senelis v 1„Paskutinė meilė“ – vaikaičiai. A. Stautlevičius su marčia
Laima palydi vaikaitį Kęstutį į pimąją klasę, 1995 m.

Nuo jaunų dienų A. Statulevičius grojo armonika ir akordeonu, ypač mėgo armoniką. Vėliau pamėgo medžioklę, vandens sportą, tenisą. Šiltas, paprastas ir atidus žmogus, turintis subtilų jumoro jausmą, neapsakomas entuziastas ir optimistas – tokį akademiką prisimena senieji instituto darbuotojai.

 


 

Paruošė A. Dragūnienė

Pristatymas paruoštas remiantis:

 • V. Statulevičiaus asmens byla, saugoma Matematikos ir informatikos instituto archyve.
 • Vytautas Statulevičius. Literatūros rodyklė. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius, 1999.
 • Akademikas Vytautas Statulevičius. 1929–2003. Matematikos ir informatikos institutas, Vilnius, 2004.
 • A. Dragūnienės asmeniniais prisiminimais.
 • Nuotraukos – iš asmeninio A. Statulevičiaus archyvo, kurias maloniai pateikė A. Statulevičius jaun. bei Matematikos ir informatikos instituto archyvų.