APIE MUS
PROJEKTAI
DARBUOTOJAI
PUBLIKACIJOS
INFORMACIJA KONTAKTAMS
Anglų kalba
Matematikos ir informatikos instituto svetainė

2012-2015 m.
Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai.
Tikslas: Išplėsti paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose galimybes.
Programa: 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa.
Prioritetas: 3 prioritetas „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.
Įgyvendinimo priemonė: VP1-3.1-ŠMM-08-K „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“.
Projekto uždaviniai: patobulinti prieigos prie paslaugų mechanizmus, paslaugų kokybės prognozavimo ir jų atitikimo teisei analizės ir realizavimo metodus; pasiūlyti inovatyvius sprendimus paslaugų interneto technologijų panaudojimui našių skaičiavimų platformose.

2014-2015
Galių suteikimas jauniems tyrėjams (EYE)
Tikslas: Suburti patvarią Europos didelio potencialo jaunų tyrėjų bendruomenę, kuri galėtų generuoti iš esmės naujas idėjas ir bendradarbiauti tarpdisciplininėse srityse; EYE projektas jiems padės stiprinti jų kaip tyrėjų potencialą ir gebėjimus kurti ateities ir atsirandančių technologijų (FET) naujas programas. Projektas skatina naujų rizikingų mokslinių idėjų generavimą jaunųjų tyrėjų smegenų šturmo ir tarpdisciplininio bendradarbiavimo būdais; pagelbsti jauniesiems mokslininkams išvystyti lyderiavimo galias tinklaveikos ir apmokymų pagalba.
Užsakovas: Europos Komisijos 7-oji Bendroji Programa.
Vykdytojai: Delfto technologijos universitetas, Nyderlandai (koordinatorius); Europlan UK Ltd., JK; Informatikos technologinis institutas, Ispanija; Informacinių ir komunikacinių technologijų institutas, Bulgarija; Belgrado universiteto Electros Inžinerijos mokykla, Serbija; Leipcigo universitetas, Vokietija; Chalmers technologijos universitetas, Švedija; Lorraine universitetas, Prancūzija; Mančesterio universitetas, JK; Omega Travel, Serbija
Vaidmuo: EYE kontaktinis asmuo Lietuvoje

2012-2015 m.
„Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)“, Nr. VP2-3.1-IVPK-013-V-01-001.
Tikslas: Sukurti vieningą nacionalinio mokslo tyrimų duomenų skaitmeninio archyvo infrastruktūrą, leidžiančią kaupti ir saugoti biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių ir technologijos mokslų tyrimų empirinius duomenis ir kitą su mokslo tyrimais susijusią informaciją. Suteikti galimybę visiems norintiems nemokamai, lengvai ir patogiai tokius duomenis pasiekti internete.

2011 m.
"Aukštojo mokslo I ir II pakopų informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų programų atnaujinimas bei naujų sukūrimas ir įgyvendinimas (AMIPA)" Nr. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-003
Tikslas:
Programa: 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa.
Prioritetas: 2 prioritetas "Mokymasis visą gyvenimą".
Priemonė: "Studijų plėtra Nacionalinėse kompleksinėse programose"
Projekto uždavinys: atnaujinti VU KHF II pakopos informatikos krypties studijų programą "Verslo informatika"

2011-2012 m.
„Specializuoto sprendinio "eMentorius", skirto personalizuotoms pedagoginėms e-konsultacijoms teikti pritaikant adaptyvius nuosekliai susijusių procesų semantikos modelius ir personalizuotus semantinės paieškos metodus, sukūrimas", Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-02-117.
Tikslas: sukurti specializuotą sprendinį - tėvams ir pedagogams skirtą internetinę elektroninių konsultacijų teikimo sistemą, kuri pritaikant adaptyvius nuosekliai susijusių procesų semantikos modelius ir personalizuotus semantinės paieškos metodus, pagal individualius poreikius operatyviai pateiktų su ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymu ir priežiūra susijusias žinias ir personalizuotas adaptyvias ugdymo konsultacijas.
Partneriai: VU Matematikos ir informatikos institutas

2011-2014
Jungtinės programos „EuroStars“ projektas PEN!6232: „Gamybos efektyvumo navigatorius“, Nr. 31V-20/LSS-580000-360

2010-2011 m.
Profesinių ir mokslinių organizacijų vaidmuo ir įtaka IKT mokslinių tyrimų, švietimo ir inovacijų srityse.
Tikslas: bendrasis: Europos IKT mokslinių ir profesinių organizacijų vystymo strategijos parengimas; asmeniniai: IKT mokslinių tyrimų, švietimo ir inovacijų Lietuvos mokslinėse ir profesinėse organizacijose apžvalga; Tiesioginių klausimynų internete pildymas, respondentų duomenų bazės sukūrimas.
Grantas: Europos Komisijos Informacinės visuomenės ir medijų generalinis direktoratas.
Partneriai: UAB „Europarama".

2009.05–2010.01
Lietuvos informacinių ir komunikacinių technologijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros technologinis auditas.
Tikslas: atlikti Lietuvos IKT MTEP studijų ir strateginių dokumentų apžvalgą; Atlikti pagrindinių akademinių ir vyriausybinių institucijų bei verslo įmonių, vykdančių IKT srities MTEP, veiklos apžvalgą; apžvelgti Lietuvos dalyvavimą 6BP Informacinės visuomenės prioritete ir 7BP IKT tematikoje; identifikuoti esamas ir planuojamas tyrimų infrastruktūras susijusias su IKT MTEP veiklomis; nustatyti galimybes ir trukdžius sėkmingam Lietuvos dalyvavimui ir integravimuisi į 7BP; pateikti sąrašą veiksmų, kuriuos reikėtų atlikti nacionaliniame ir Europiniame lygmenyje siekiant padidinti Lietuvos privačių ir visuomeninių organizacijų dalyvavimą 7BP IKT temoje.
Grantas: Europos Komisija
Partneriai: UAB „Europarama", Žinių ekonomikos forumas

2006.07–2008.01
ES Struktūrinių fondų projektas . „Matematikos ir informatikos instituto mokslinių tyrimų ir doktorantūros studijų infrastruktūros plėtra“ Nr. BPD2004- ERPF-1.5.0-12-05/0019
Tikslas: 1) didinti vykdomų matematikos, informatikos ir informatikos inžinerijos mokslo krypčių atliekamų tyrimų ir eksperimentinės plėtros kokybę, siekiant sumažinti atotrūkį tarp šių paslaugų, teikiamų Lietuvoje, ir atitinkamų paslaugų, teikiamų pirmaujančiose ES valstybėse, lygio; 2) sudaryti sąlygas mokslinio potencialo atnaujinimui.
Grantas: ES Struktūriniai fondai [pagal BPD 1.5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti ESF remiamas priemones)“]

2003.04–2004.10
Europos Sąjungos Bendrosios vandens direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje, pasitinkant 2006 m. terminus.
Tikslas: tęsti Vandens išteklių valdymo informacinės sistemos kūrimą.
Grantas: Danijos kooperavimasis aplinkosaugai Rytų Europoje (DANCEE)
Partneriai: Carl Bro as (Danija) ir Aplinkos apsaugos politikos centras, Vilnius

2003.08.–2004.01
Atliekų sektoriaus ataskaitų rengimas.
Tikslas: atlikti Atliekų sektoriaus duomenų srautų analizę. Sukurti Atliekų duomenų bazės informacijos įvedimo posistemį.
Grantas: Danijos kooperavimasis aplinkosaugai Rytų Europoje (DANCEE).
Partneriai: Carl Bro as, Danija.

2001-
AGILA

2003-2005 m.
Ontologijomis grindžiamų komponentinių programų, informacinių ir verslo sistemų inžinerijos problemos.
Tikslas: Sudaryti naujos kartos sistemų kūrimo procesų sisteminimo principus, panaudojant dalykines ontologijas, ištirti naujos kartos sistemų su globaliaisiais kompiuterių tinklais mechanizmus ir pasiūlyti tokių mechanizmų specifikavimo bei projektavimo metodus, išnagrinėti naujos kartos sistemų surinkimo iš gatavų komponentų uždavinį ir pasiūlyti surinkimo proceso automatizavimo metodus.

2002.03–11.
Europos Sąjungos Bendrosios vandens direktyvos perkėlimas ir Vandens išteklių valdymo Lietuvoje nacionalinės strategijos sukūrimas.
Tikslas: sukurti Vandens išteklių valdymo informacinės sistemos prototipą.
Grantas: Danijos kooperavimasis aplinkosaugai Rytų Europoje (DANCEE)
Partneriai: Carl Bro as (Danija) ir Aplinkos apsaugos politikos centras, Vilnius

2001.07-08.
Pedagogų duomenų bazė.
Tikslas: perprojektuoti ir sukurti Pedagogų duomenų bazę.
Partneriai: UAB „Baltic Amadeus“

2001-2002 m.
Nusikalstamumo Lietuvoje dinamika, prognozė, kontrolės kryptys ir šiuolaikinė kriminalistikos koncepcija.
Tikslas: sukurti informacinius, analitinius ir metodinius pagrindus nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje strategijai.
Grantas: Lietuvos Respublikos vyriausybė

2001- 2004 m.
Nusikalstamumo Lietuvoje dinamika, prognozė, kontrolės kryptys ir šiuolaikinė kriminalistikos koncepcija.

2000 m.
Programų sistemos PROFIT nefunkcinių savybių vertinimas.
Tikslas: Įvertinti sistemos nefunkcines savybes, atsižvelgiant į ISO/IEC 14598 standarto "Informacinės technologijos. Kompiuterinių programų vertinimas", reikalavimus.

2000.09.–2001.10
Ilgalaikė parama informacijai ir ataskaitoms Europos Sąjungai. Informacijos valdymo programa.
Tikslas: sukurti "Reikalavimų ataskaitoms ir teisinių, institucinių bei techninių spragų analizės" duomenų bazę.
Grantas: Danijos kooperavimasis aplinkosaugai Rytų Europoje (DANCEE)
Partneriai: Carl Bro as, Danija

2000.01–09.
Valstybinės radijo dažnių tarnybos informacinės sistemos mokėjimų posistemis.
Tikslas: sukurti informacinės sistemos mokėjimų posistemį.
Partneriai: UAB „Sąsaja“

2000.08–09.
Integruotos mokesčių informacinė sistemos (IMIS) versijų tvarkymo priemonės.
Tikslas: sukurti IMIS versijų tvarkymo priemones.
Partneriai: UAB „Infoterra“

1999-2002 m.
MOCURIS - Modern Curriculum in Information Systems at Master Level.
Tikslas: sukurti magistrantūros studijų programą, atsižvelgiant į Europos Sąjungos darbo rinkos poreikius ir studentų mobilumo užtikrinimą.
Grantas: Socrates/Erasmus projektas
Partneriai: Kauno Vytauto Didžiojo, Klaipėdos, Växjö, Stralsundo universitetai, Braunschweigo, Talino, Rygos ir Katalonijos technikos universitetai

1998-2005 m.
Duomenų bazių sistemos „Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinė veikla“ plėtojimas.
Tikslas: tobulinti ir plėtoti integruotą duomenų bazių sistemą „Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinė veikla", kuri sudaryta valstybinių mokslo institutų ir aukštųjų mokyklų metinių ataskaitų apie mokslinę bei pedagoginę veiklą informacijos pagrindu, bei modernizuoti šią duomenų bazę aptarnaujančią programinę įrangą.

1998-2005 m.
Duomenų bazės „Lietuvos mokslininkai“ plėtojimas.
Tikslas: tobulinti, plėtoti ir aptarnauti Lietuvos mokslininkų, registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus ir pagal universitetų pateiktą informaciją apie šių mokyklų senatų suteiktus pedagoginius vardus, duomenų bazę (toliau - duomenų bazė), teikti informaciją pagal Užsakovo užklausas.

1998-2005 m.
Lietuvos Respublikos mokslų daktarų ir habilituotų daktarų diplomų spausdinimas ir laminavimas.
Tikslas: įvesti į kompiuterį, atlikti korektūrą ir atspausdinti lazeriniu spausdintuvu Lietuvos Respublikos mokslo daktarų ir habilituotų daktarų diplomus bei juos laminuoti, taip pat laminuoti anksčiau išduotus diplomus, kuriuos pateikia Klientas.

1998-2005 m.
Lietuvos mokslininkų nostrifikuotų ir naujai suteiktų mokslo laipsnių dokumentų fondo priežiūra ir tvarkymas.
Tikslas: kaupti dokumentus Lietuvos mokslininkų nostrifikuotų ir naujai suteiktų mokslo laipsnių dokumentų fonde. Plėtoti ir tvarkyti fondą, teikti duomenis Lietuvos mokslininkų, registruojamų pagal išduotus mokslo laipsnių diplomus duomenų bazei papildyti.

1996-1997 m.
Mokslinių tyrimų projektas "Lietuvos multimodalinio transporto sistemos plėtros tyrimai modeliavimo priemonėmis".
Grantas: Mokslo ir studijų departamento užsakymu Lietuvos Transporto ministerijai.

1996.07.–1998.10
Vyriausybės administracinė informacinė sistema (VADIS).
Tikslas: sukurti VADIS Gaunamos ir siunčiamos korespondencijos tvarkymo, Vyriausybės pavedimų kontrolės, Tarpinstitucinių darbo grupių posistemius.
Partneriai: UAB „Sekasoft“

1995-1998 m.
Nusikalstamumo Lietuvoje prognozė ir jo mažinimo perspektyvos.
Tikslas: sukurti mokslines metodines prielaidas baudžiamojo ir civilinio poveikio priemonių sistemai įgyvendinti.
Grantas: Lietuvos Respublikos vyriausybė

1993-1995 m.
LIETUVA 2000
Tikslas: sukurti Lietuvos informacinės infrastruktūros strateginį planą.

1991 m.
Local R
Tikslas: sukurti geografinės informacinės sistemos transportavimo problemoms spręsti programinę įrangą.
Grantas: TSRS Mokslo ir technikos komiteto užsakymas
Partneriai: Lenkijos mokslų akademijos Sisteminių tyrimų institutas.

1989-1991 m.
AISTIS
Tikslas: sukurti probleminiai orientuotų programų sistemų automatizuoto surinkimo iš bazinių semantinių primityvų instrumentinę sistemą.
Grantas: TSRS Mokslų akademijos mokslinė programa "Naujos kartos kompiuteriai ir informacinės technologijos".

1989-1990 m.
Probleminiai orientuotų programų sistemų, pagrįstų grafiniais modeliais, automatizuoto surinkimo sistema.
Tikslas: sukurti automatinį programų sistemų generavimo metodą, grindžiamą grafiniais modeliais ir taikant komponentinę paradigmą.
Grantas: TSRS Mokslų akademijos programų sistemų inžinerijos mokslinė programa

1986.03.–1987.12
Ekspertinių sistemų formavimo ir tvarkymo svarbiausių principų tyrimas remiantis organizacinių ir technologinių procesų modeliu.
Tikslas: sukurti ekspertinės sistemos susietos su duomenų baze prototipą mokslinių tiriamųjų ir bandomųjų konstruktorinių darbų dispečeriui.

1976-1990 m.
VILNIUS, VILNIUS-2, VILNIUS-3.
Tikslas: sukurti didelių programų sistemų projektavimo kalbą ir metodus, surenkamojo programavimo metodus ir tai realizuojančią priemonę (CASE sistemą).
Grantas: TSRS Mokslo ir technikos komiteto užsakymas

1970-1985 m.
Ritm-Plan, Ritm-Plan 2, Eksperiment Lit.N
Tikslas: sukurti didelių mokslinių-tiriamųjų projektų valdymo programinę įrangą.

 

© VU Matematikos ir informatikos institutas, Programų sistemų inžinerijos skyrius, 2019