Matematikos ir informatikos institutas

Akademikas Vytautas STATULEVIČIUS

Sustabdytos gyvenimo akimirkos

 

Instituto vadovo kelias: posėdžiai. susitikimai, statybos, šventės ...

Fizikos ir matematikos instituto (FMI)
mokslinis bendradarbis, 1957 m.

Puslaidininkių laboratorijos vadovas
prof. Povilas Brazdžiūnas negaili patarimų kolegai
Matematikos sektoriaus (MS) vadovui, apie 1959 m.

Fizikos ir matematikos instituto
direktoriaus pavaduotojas ir
MS vadovas, 1962 m.

Daug direktoriaus pavaduotojo dėmesio ir laiko
reikalavo Skaičiavimo centro ir instituto pastatų
Vilniuje, K.Požėlos g. 54
(dabar A.Goštauto g. 12) statyba

Užbaigta Skaičiavimo centro pastato statyba,
1963 m.

Tuometinių Lietuvos vadovų ekskursija į
Skaičiavimo centrą: kairėje – Antanas Sniečkus,
šalia V.Statulevičiaus – Juozas Maniušis,
1963 m.

Naujasis FMI direktorius Juras Požėla
turi apie ką pasikalbėti su pavaduotoju
V.Statulevičiumi, apie 1964 m.
Užbaigta ir Instituto pastato statyba –
bus patogu dirbti, 1965 m.
Vieningai tvarkoma
instituto aplinka,
1965 m.
Skaičiavimo centrą aplankė
SSSR MA Skaičiavimo centro direktorius
 akademikas A. Dorodnicynas, apie 1965 m.
Naujasis FMI direktorius
dr. V.Statulevičius,
1967 m.
Skyrių vadovų pasitarimas, 1967 m. Medelių sodinimas
instituto kieme,
1967 m. ruduo
Instituto Skaičiavimo centre lankėsi
SSSR „pilkasis kardinolas“  M. Suslovas (sveikinasi),
šalia – PFI dir. pavaduotojas K. Valacka (kairėje) ir LMA Prezidentas J. Matulis, 1970 m.
FMI direktoriai: buvęs (1956-63) akademikas
A. Jucys (dešinėje) ir esantis (1967-94) prof. V.Statulevičius
– prie bendrų rūpesčių rezultato – skaičiavimo mašinos
BESM-2 valdymo pulto, 1971 m.
Tuometinių Lietuvos vadovų ekskursija
prie braižyklio BENSON-220,
apie 1975 m.
Norint gauti pinigus galingesnėms skaičiavimo
mašinoms reikia parodyti Lietuvos valdžios vyrams,
ką galima ir ko negalima padaryti su turima technika
MKI direktorius su
pavaduotoju M. Sapagovu (kairėje) ir
Lietuvos MA moksliniu sekretoriumi
K. Meškausku, apie 1980 m.
Direktorius su savo
pavaduotoju dr. E. Vilku,
1979 m.
Matematikos ir kibernetikos instituto
skyrių vadovų posėdyje svarstomas
naujojo instututo pastato projektas,
1981 m.

Institute – svarbūs svečiai
SSSR Mokslų akademijos, apie 1981 m.

Su SSSR MA Prezidentu
G. Marčiuku, apie 1981 m.

Pasirašoma bendradarbiavimo sutartis su Baltarusijos
mokslininkais: iš kairės – Balatrusijos MA atstovas
V. Platonovas, MII direktorius V. Statulevičius ir
pavaduotojas E. Vilkas, apie 1979 m.

 

Institutui - 25-eri, 1981 m. spalis

Šventinio minėjimo prezidiumas
 
Apdovanojama ilgametė
instituto darbuotoja
Nijolė Kalinauskaitė
Garbės raštas įteikiamas B.Binkauskui,
vienam pirmųjų SC inžinieriui-elektronikui
Direktorius pristato kompozitorių V.Telksnį,
pagyvinusį šventę savo kūrinių koncertu

***

 

Naujojo instituto pastato statybos pradžia:
vyr. inžinierius J. Kaunelis (kairėje),
direktorius V. Statulevičius ir pavaduotojas
G. Baguška būsimajame rūsyje, 1982
m.
Štai jie – naujieji mūsų namai !
1985 m.
Užbaigtas ir naujasis Skaičiavimo centras,
1985 m.
Direktorius savo naujoje darbo vietoje, 1985 m. Skyrių vadovų pasitarimas naujojoje direkcijoje, 1985 m. Mokslinės tarybos posėdis, dešinėje –
mokslinis sekretorius S.Skėrus, apie 1986 m
Instituto mokslinės tarybos posėdis, apie 1986 m Tikimybininkų seminaras patogiame seminarų kambaryje, apie 1986 m. Atokvėpio minutę pokalbis su instituto darbuotojais, centre – R. Voldemaras,
apie 1986 m.
Direktorius turi ką svečiams parodyti, 1986 m. O svečių netrūksta – ir iš toli..., 1986 m.    ...ir iš arti

 

Instituto 30-metis ir Skaičiavimo centro 25-metis, 1987 m. birželis

Iškilmingo minėjimo prezidiumas LMA Prezidentas J. Požėla jubiliejaus proga
įteikia Instituto direktoriui Garbės raštą
Sveikina VU Matematikos fakulteto dekanas
prof. V. Merkys
Sveikina kolegos iš Fizikos instituto Direktorius turi ką papasakoti
Skaičiavimo centro prisiminimų vakaronėje
Kitų darbuotojų prisiminimai taip pat įdomūs...
Prisiminimų vakaronės dalyvių
bendra nuotrauka
Pirmasis tostas jubiliejiniame pobūbyje Švenčių proga gerai pasilinksminti
ne mažiau svarbu, kaip ir kasdien gerai dirbti

***

 

Organizuojant 5-ąją tarptautinę konferenciją
tikimybių teorijos ir matematinės statistikos klausimais,
1988 m.
Su Tikimybių teorijos skyriaus darbuotojais,
1989 m

 

Direktoriaus 60-metis, 1989 m. lapkritis

Sveikina pavaduotojai ir skyrių vadovai Sveikina TTS atstovai L.Saulis,
B.Kaminskienė ir D.Surgailis
Sveikina senieji skyriaus darbuotojai
 E.Gečiauskas ir B.Riauba
Sveikina programuotojų atstovai
 V.Matulis ir B.Bagdonavičienė
Sveikina ESML atstovai B.Binkauskas
ir G.Čebanauskienė
Ilgiausių metų direktoriui linki visi darbuotojai

***

 

Su pavaduotoju L.Telksniu, 1994 m. 65-metis – susimąstymo metas...
Sprendimas: užleisti kelią jaunesniems, 1994 m.
MII Senato pirmininkas, 1995 m.
Su moksliniu sekretoriumi S.Rutkausku, 1995 m. Senato posėdis, 1996 m. MII Senatas, 2000 m.

 

Instituto 40-metis, 1996 m.

Instituto darbuotojai ir svečiai
susirinko į iškilmingą minėjimą
Kalba buvęs direktoriaus pavaduotojas
prof. E. Vilkas
Sukakties proga sveikina kolegos iš
 Vilniaus Gedimino technikos universiteto
Sveikina Vytauto Didžiojo universiteto atstovai Kokia gi šventė be armonikos?... Kaip visada, su darbuotojais linksminasi ir
akademikas V.Statulevičius

***

Akademikui V.Statulevičiui – 70, 1999 m. lapkritis

Jubiliatas pasakoja prisiminimus.
Tai – gyva instituto istorija
Susirinkusieji susidomėję klausosi jubiliato Jubiliatą sveikina
jo vadovaujamo skyriaus darbuotojai
Sveikina buvęs suolo draugas
S.Tamkevičius
Su mokytoju ir kolega akademiku J.Kubiliumi Su antrąja žmona Aldona

***

 

MII septyniasdešimtmečiai akademikai
V.Staulevičius (kairėje) ir L.Telksnys (dešinėje)
J.Mckaus 70-mečio šventėje, 2001 m. birželis
Instituto valdžia (iš kairės):dir. pav. G.Baguška,
vyriausioji finansininkė B.Jakubauskienė, Senato
pirmininkas V.Statulevičius, mokslinis sekretorius
S.Rutkauskas ir direktorius M.Sapagovas, 2001 m.
Parodoje MOKSLAS-2002 MII stende trys direktoriai
laukia svečių: (iš kairės) buvęs – V.Statulevičius,
būsimasis – G.Dzemyda ir esantysis – M.Sapagovas,
2002 m. gegužė
Parodoje MOKSLAS-2002:
Premjierui A.Brazauskui pritatomi MII leidiniai,
2002 m. gegužė
Instituto Senatas, 2003 m. Po paskutinio posėdžio Senato narai instituto
kieme, 2003 m. gegužė

 

Akademiko V.Statulevičiaus 75-mečio minėjimas, 2004 m. lapkritis

Direktoriui V.Statulevičiui – 75-eri Darbuotojai ir kolegos jį gerai prisimena Kalba „įpėdinis" – prof. M.Sapagovas
Nepamirštami V.Statulevičiaus mokslo darbai... ...ir prasmingo gyvenimo akimirkos Jis su mumis...

 

Atnaujinta 2006 m. birželio 1 d.